Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-12-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examination

När du planerar och genomför din undervisning är det klokt att ha följande i tankarna: examinationen är ett lärtillfälle. Hur du väljer och utformar en examination inverkar på studenternas lärande och förhållningssätt. Studenters föreställningar om vad de förväntas prestera, får dem att agera på olikartade sätt i sina lärprocesser.

Utforma examinationen med kursens lärandemål för ögonen. Lärandemål som kräver att studenterna ska visa kunskap och förståelse kan kräva en typ av uppgifter.
Kursmål som kräver att studenter visar färdighet och förmåga, eller värderingsförmåga och förhållningssätt, kan kräva andra. För att bedöma förmåga att ge omvårdnad krävs av naturliga skäl andra examinationsformer än då matematiska bevis ska bedömas. Kort sagt, välj examinationsformer och uppgifter utifrån den kunskap studenten ska ha efter avslutad kurs.

Här är två länkar som ger uppslag till andra examinationsformer än salstentamen.

Hemtentamen
En annan vanlig form av examination är den så kallade hemtentan. Denna kan liksom salstentan utformas på många olika sätt. Reflektiv Extraherande Tentamen (RET-en) är en av dessa varianter och uppmanar studenten att själv formulera tre frågor i en kurs, eller i ett kursavsnitt. Frågorna ska besvaras med, i idealfallet, något mer reflektion än referat. Ju närmare svaren kommer ett analytiskt skrivsätt desto bättre. Jämför med Blooms taxonomi eller SOLO-taxonomin. Andra former av textkvalitéer som kommer att bedöms, beskrivs tydligt för tentanden då examinationsformen presenteras i början av en kurs.

Plagiat
När du går igenom och bedömer studenters arbeten kan det förekomma att någon har kopierat textavsnitt från litteratur, uppsatser eller artiklar på internet, vilket är otillåtet. Ett varningstecken kan vara om kvaliteten på texten i vissa delar höjs markant. Ett annat att stilen eller uttrycksformen ändras abrupt.

Ett första och enkelt sätt att kontrollera om det handlar om plagiarism är att kopiera en mening, omge meningen med citattecken (t ex så här "Darwins teser kritiserades starkt i religiösa kretsar, särskilt kritiska var") och köra frasen i Google eller liknade. Som lärare har du också tillgång till Safe Assign, en webbaserad tjänst integrerad i Blackboard för att kontrollera plagiat.    

Betydelsen av ett bra förebyggande arbete kan inte nog poängteras. Genom att gå igenom vad plagiering innebär, hur man citerar eller refererar och visar hur Safe Assign fungerar ger du studenter förutsättningar att undvika plagieringsfällan. En bra introduktion för dina studenter är refero antiplagiatguide, se relaterade länkar.

Sidan uppdaterad 2008-12-23