Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-12-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Planera och genomföra undervisning

Undervisning är en planerad aktivitet, där studenten ska lära sig något förutbestämt. Läraren medverkar i detta lärande med genomtänkta iscensättningar av situationer som gynnar lärandet.

Som lärare kan du alltid ställa dig frågan om vilken tid av en kurs som skall räknas som undervisningstid. Eftersom det är lärarna som sätter ramarna för litteraturval, grupparbeten och framför allt utformningen av examinationen, måste vi i planeringsarbetet inför en kurs utgå från vad som är en rimlig arbetsinsats också för studenterna. Respekt för, och gärna samverkan med, studenterna skapar ett gott arbetsklimat i kursen och gynnar lärandet.

Lärandemål
Det första man som lärare gör då man fått uppdraget att medverka i en kurs är att läsa lärandemålen för kursen. Dessa hittar du i kurs- och utbildningsplaner, och de beskriver det som studenterna ska kunna när de är examinerade och klara med delkursen. I bästa fall uttrycker de också hur väl de ska de kunna detta?

Lärandemålen utgör utgångspunkten för planering och genomförande av undervisning. De ska också vara riktmärke vid utformandet av examinationen. Här är en bra webbplatslänk till annan webbplats, för att få veta mer om lärandemål.

I ett planeringsskede av undervisning finns det goda skäl att tänka i de banor som formas av den ”didaktiska triangeln”. I bilden nedan hittar du tre enheter som hör samman; läraren, studenten och ämnet. Alla har en funktion i figuren, men beroende på hur de samverkar med varandra blir utfallet olika och studenternas lärande kommer att variera.

Den diktatiska triangeln beskriver relationerna mellan läraren, studenten och studieobjektet.

Förmedling
Får studenterna enbart se sin lärare ”umgås” med ämnet, lämnas de att passivt åse sin lärare i aktion. Enbart klassiska, envägskommunikativa föreläsningar i en kurs är ett tydligt exempel förmedlande undervisning.

Interaktion
Genomförs undervisningssituationer i dialogform med en alltför dominerande lärare, kan det finnas risk för att studenterna undanhålles närkontakt med ämnet. Men det finns också många exempel på positiva erfarenheter där läraren uppmuntrar studenterna till ett aktivt deltagande och problemlösande. Här kan missuppfattningar och bristande logik hos de lärande kommenteras och bli utgångspunkt för en behövlig repetition.

När studenter och lärare pratar med varandra sker en interaktion. Denna kan vara kort som en frågestund under föreläsningen, eller mer omfattande som ett seminarium. Det finns förmedlande inslag i denna undervisningsstrategi men den stora skillnaden är att studenterna erbjuds att vara aktiva.

Problemorienterade upplägg brukar vara framgångsrika om bara förutsättningarna är de rätta. Ge studenterna ett verklighetsbaserat problem, instruktioner om hur man kan ta sig an problemet och tid för att arbeta med det. De ska också ha tid att presentera sin lösning samt få feedback på denna.

Aktiva studenter
Ju mer av direkt samverkan i relationen student – ämne, du som lärare medverkar till att utveckla, desto bättre är det. Dessutom lär de sig på ett sätt som speglas i de kvalitativt högre kunskapsformerna. Lärarens roll i detta sammanhang är att strukturera ämnet så att det blir meningsfullt och begripligt. Handleda under studietiden och ifrågasätta missuppfattningar. Ett tips är att ta del av erfarenheterna från Minnesota University som jobbat med att aktivera studenter i undervisningen (se relaterad länk).  

Fyra filmer om att planera


och genomföra undervisning

Vill du ha fler användbara råd och tips om hur du kan planera och genomföra din undervisning?
Centrum för lärande och utbildning (CLU) har tagit fram fyra filmer som behandlar olika aspekter av föreläsning som undervisningsstrategi, gruppundervisning, handledning och seminariet som undervisningsform.
Klicka på respektive länk nedan för att se filmerna.

Föreläsning som undervisningsstrategi
Längd: 9:09 minuter

Gruppundervisning
Längd: 5:06 minuter

Handledning
Längd: 4:15 minuter

Seminariet
Längd: 3:04 minuter

Se filmen "Föreläsning som undervisningsstrategi"

Se filmen "Gruppundervisning"

Se filmen "Handledning"

Se filmen "Seminariet"

Sidan uppdaterad 2008-12-10