Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-11-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Biblioteket

Högskolebiblioteket är en pedagogisk resurs för lärare och studenter. Bibliotekets ambition är att i samarbete med Högskolans lärare bidra till att höja studenternas informationskompetens och därmed ge dem bättre förutsättningar att lyckas med sina studier.

Bibliotekets roll i utbildningen
Högskolestudier och det livslånga lärandet ställer allt högre krav på förmågan att söka, värdera och använda information, vilket kan kallas informationskompetens. Enligt Högskolans visionsdokument och grundutbildningsstrategi ska informationskompetens integreras i samtliga utbildningar, till exempel genom tydliga lärandemål för detta i kursplanerna.

Hur kan vi samarbeta?
Tillsammans kan vi diskutera hur du planerar in uppgifter i din undervisning som belyser olika moment i informationssökning. Från biblioteket är det bland annat möjligt att beställa biblioteksintroduktioner för nya studenter, undervisning i informationssökning och enskild handledning genom tjänsten Boka bibliotekarie.
 
Kurser för lärare
Du som lärare är välkommen att kontakta oss om du själv vill uppdatera dina kunskaper om till exempel våra databaser, nya tidskrifter eller vetenskaplig publicering. Vi utformar kurser efter önskemål och tar emot enskilt eller i grupp.

Kurslitteratur
Biblioteket ger stöd i frågor kring kurslitteratur. Vi kan ge tips om vad som är viktigt att tänka på när litteraturlistor utformas eller hjälpa dig att undersöka vilken kurslitteratur som finns tillgänglig i elektronisk form.

Två exemplar av alla kursböcker införskaffas som regel till biblioteket. En förutsättning för att dessa ska finnas tillgängliga när en kurs startar är att kursplanerna publiceras i god tid före terminsstart (eller att du kontaktar oss så snart kurslitteraturen bestämts).

 

Högskolebiblioteket

Högskolans bibliotek invigdes 1 oktober 1998.

Sidan uppdaterad 2008-11-17