Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolan i Halmstad
– en kortfattad historik

Det var 1983 som Halmstad fick en självständig högskola. Då var studenterna några hundra och personalen ett 40-tal. I dag har Högskolan cirka 10 600 studenter, 610 anställda och erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och över 130 kurser på olika nivåer. Högskolan har också forskarutbildningsrättigheter i innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil.

Men allt började  redan på 1970-talet då den så kallade N-kommittén bildades för att förbereda en framtida högskola i Halmstad. Här har vi samlat några milstolpar i Högskolans historia.

2018

Ett framgångsrikt år där Högskolan fortsatte att utvecklas. Starten för en årlig tradition – en ny gemensam avslutningshögtid för alla studenter. Två nya utmärkelser instiftades, Årets alumn och Årets student. Antalet ansökningar till Högskolans utbildningar ökade. Framgångar i projektansökningar i samverkan beviljades, bland annat två EU-projekt: Digga Halland och Testmiljö Halland – framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas. länk till annan webbplatsPernilla Nilsson blev ny prorektor. Thorsteinn Rögnvaldsson blev ny programchef för KK-miljön Forskning för innovation. Till programchef för jämställdhetsintegrering utsågs Anna Isaksson. Högskolans båda profilområden Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen fick nya programchefer – Jens Nygren respektive Magnus Jonsson. Två nya akademichefer påbörjade sin anställning: Lena-Karin Erlandsson vid Akademin för hälsa och välfärd, och Susanna Öhman vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

2017

Ett år av positiv utveckling. Högskolan beslutades bli ett riksidrottsuniversitet under 2018. Samverkansarenan och lärandemiljön Health Lab invigdes, forskningsvolymen ökade och ansökningarna från internationella studenter nästan fördubblades. Lärosätet var även fortsatt en kraft i regionens utveckling, bland annat genom avtal med kommunen. Stephen Hwang tog över som ny rektor, Harald Castler tog över ordförandeskapet för högskolestyrelsen och Catarina Coquand blev ny högskoledirektör. Anders Nelson utsågs till lärosätets förste vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering. Under akademisk högtid installerades tre nya professorer och fyra nya doktorer promoverades. Eva Strandell tilldelades det pedagogiska priset, och Hans-Erik Eldemark blev den förste att motta det nyinstiftade priset för samverkan och innovation.

2016

I september tackas rektor Mikael Alexandersson av, efter fem år på Högskolan i Halmstad. Prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson är vikarierande rektor under rekryteringsprocessen. Den 18 november firar Högskolan för tionde gången akademisk högtid. Sju professorer installeras och Walid Taha tilldelas det pedagogiska priset. Dagen markerar även starten för Digitalt laborativt centrum (DLC), som invigs under festligheterna. Innan året är slut finns det en ny kandidat till rektorsuppdraget. Stephen Hwang, rektor vid Linnéuniversitetet, föreslås bli den som tar över rodret för Högskolan.

2015

Under året fortsätter Högskolan sitt arbete med att koncentrera utbildningsutbudet. Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) invigs, och en ny entré byggs. Lärosätet inrättar ett flyktingråd. Flera internationella samarbeten startar eller fördjupas, bland annat i Kina, Brasilien, USA och Indien. Högskolans organisation förändras: fem sektioner blir fyra akademier, åtta forskningsmiljöer blir sex stycken, och verksamhetsstödet genomgår en översyn.

2014

Ett år av förändringar. Antalet utbildningsprogram minskar kraftigt samtidigt som forskningen ökar. Flera utbildningar hamnar återigen i topp inom samverkan med omgivande samhälle och söktrycket fortsätter att öka. Den lärosätesövergripande satsningen tema hälsoinnovation startar, liksom en forskarutbildning inom hälsa och livsstil. Ett högskolepedagogiskt centrum (HPC) inrättas på Högskolan, liksom en Bennetprofessur. Lärosätets första civilingenjörsprogram startar också detta år.

2013 – Högskolan fyller 30 år!

Högskolan får rätt att självständigt bedriva forskarutbildning och utfärda doktorsexamen inom profilområdet hälsa och livsstil. Högskolan får också rätt att utfärda civilingenjörsexamen. Under året genomför Högskolan ARC13 – en utvärdering av all forskning vid lärosätet som visar att över hälften av forskningen ligger på internationell nivå. Thorsteinn Rögnvaldsson blir prorektor och Pernilla Nilsson vicerektor. Högskolan firar 30-årsjubileum och lanserar ny logotyp.

2012

Ett stort förändrings- och profileringsarbete inleds vid lärosätet. Profileringprocessen handlar om att formulera det som Högskolan i Halmstad ska vara och stå för. Förändringsarbetet handlar om att utveckla verksamheten och organisationen så att den svarar upp mot krav och förväntningar som ställs. I slutet av året fick Högskolan full pott av KK-stiftelsen när dess styrelse fattade beslut om att bevilja Högskolan 70 miljoner kronor för forskning och samproduktion för innovation. Högskolans verksamhet Karriärcentrum – en bro mellan studenter och arbetslivet redan under studietiden – blir en permanent verksamhet. I september besöker Kungen och Drottningen Högskolan i Halmstad.

2011

Högskolan får en ny rektor, Mikael Alexandersson. Samma år utses lärosätet till en så kallad KK-miljö som har namnet Forskning för innovation.

2010

Högskolan erhåller rätten att självständigt bedriva forskarutbildning och att utfärda doktorsexamen inom två profilområden: informationsteknologi och innovationsvetenskap. Karin Starrin blir ny styrelseordförande och Carina Ihlström Eriksson ny prorektor.

2009

Högskolan erhåller – som första mindre högskola – rätten att utfärda civilekonomexamen. Hälsoteknikcentrum Halland startar, en treårig satsning som stöds av Region Halland och Europeiska regionala utvecklingsfonden. En strategisk milstolpe för Högskolan nås när lärosätet antas som "aspirant" till att bli KK-miljö, det vill säga Stiftelsen för kunskap och kompetensutvecklings stora satsning på att stödja lärosätenas profilering och samproduktion. Under året blir Inger Johansson ny förvaltningschef, sex nya professorer anställs och Högskolan har 14 459 studenter.
Romulo Enmark omförordnas som rektor för en ny treårsperiod.

2008 Högskolan i Halmstad fyller 25 år!

Detta år regnar lovorden över Högskolan i allmänhet och över lärarutbildningen och Högskolans omvärldssamverkan i synnerhet. Högskolan får masterrättighet i hälsovetenskap. Science Park Halmstadlänk till annan webbplats invigs och en ny webbplats och grafisk profil lanseras. Högskolan fyller 25 år och har 550 anställda och 10 000 studenter. Nu finns ett 40-tal professorer på Högskolan.

2007

Profilsatsningen på tre styrkeområden tar fart på allvar. Högskolan får masterrättigheter i datateknik respektive innovationsledning och affärsutveckling och ett strategiskt avtal sluts med Örebro universitet om forskningssamarbete inom medicin tecknas. Sex nya professorer installeras.

2006

Högskolehallen invigs och Bolognaanpassningen inleds. Fyra nya professorer utses och Marita Hilliges blir prorektor. En ny organisation för samverkan sjösätts och ett strategiskt avtal sluts med Högskolan i Jönköping och Högskolan i Skövde om forskningssamarbete inom humaniora och samhällsvetenskap.

2005

Ett strategiskt avtal sluts med Örebro universitet och Högskolan i Skövde om forskningssamarbete inom teknik. Storsatsning på sommaruniversitet (som blir årligt återkommande): Lärarutbildningen omorganiseras. Romulo Enmark omförordnas som rektor. Hus Q invigs.

2004

De första Fåhréstipendiaterna utses. CERES, en forskningsprofil med stöd från KK-stiftelsen skapas. Högskoleområdet blir Kvarteret Baertling och utsmyckas med konstnären Olle Baertlings verk.

2003

Högskolan fyller 20 år. Utexpo slår utställarrekord med 160 examensarbeten. Ett nytt kårhuslänk till annan webbplats tas i bruk och Våtmarkscentrum invigs. Högskolan får fem nya professorer och profilsatsningen inleds.

2000

Högskolan organiseras om i nya tvärvetenskapliga sektioner. Syftet är att främja tvärvetenskap och att ge undervisningen mer forskningsanknytning. Romulo Enmark utses till ny rektor.

1999

Tidigare fabrikslokaler som tillhört Dormer tas i bruk av Högskolan efter uppmärksammad ombyggnad och formgivning av arkitekt Leo Papini. Den första doktorsavhandlingen som försvaras vid Högskolan i Halmstad läggs fram av Magnus Jonsson. Fyra år senare utnämns han till professor.

1998

Lars Fredén blir ny rektor. Josef Bigün anställs som Högskolans förste professor. Den nya moderna Högskolebiblioteket invigs.

1997

Högskolan får rätt att inrätta professorer. Lärarutbildningen startar.

1995

Vårdhögskolan integreras med Högskolan.

1994

Successivt förlängs utbildningarna. Högskolan får rätt att utfärda magisterexamen i flera ämnen.

1992

Europaekonomprogrammet startar och blir uppmärksammat i hela landet. Maskiningenjör med inriktning på energi samt tekniskt basår är andra nyheter. Halmstads nya skyskrapa Trade Center invigs. Höghuset blir symbol för den unga moderna högskolan.

1988

Högskolan flyttar till Larsfrid i östra Halmstad. Hus E och F invigs.

1986

Lokalerna i Eketångskolan måste saneras på grund av mögel. Flera års lokalbekymmer följer med verksamheter i spridda tillfälliga lokaler.

1983

Det formella startåret. Högskolan i Halmstad inrättas som en självständig Högskola. SvenOve Johansson utses till rektor.

1982

Äntligen gemensamma lokaler i Eketångaskolan. Utbildning i företagsekonomi startar.

1979

Förskollärar- och utvecklingsingenjörslinjerna startar.

1978

Fritidspedagoglinjen startar, liksom idrottspedagogisk utbildning i form av enstaka kurser. Detta är grunden till pedagogik med idrottsinriktning.

1977

Högskoleutbildningen startar. Jan Arvidsson leder verksamheten.

1976

Länskommittén för eftergymnasial utbildning i Halland bildas.

1975

Riksdagen beslutar att Halmstad skall vara en högskoleort.

1973

Förskollärarutbildningen startar på försök.

1970

N-kommittén bildas för att förbereda för en högskola i Halmstad.

2018: Premiär för Högskolans nya årliga tradition – en gemensam avslutningshögtid. Bild: ANDERS ANDERSSON

Stephen Hwang

2017: Stephen Hwang tog över som lärosätets nye rektor. Bild: ANDERS ANDERSSON

2016: Den 18 november 2016 invigs Digitalt laborativt centrum, DLC. Bild: ANDERS ANDERSSON

ECH invigs 2015.

2015: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, inviger Elektronikcentrum i Halmstad. Bild: ANDERS ANDERSSON

2014: Högskolepedagogiskt centrum (HPC) inrättas på Högskolan.

2013: Högskolans 30-årsjubileum uppmärksammas med jubileumsvecka och lansering av ny logotyp.

2011: Högskolan utses till KK-miljö av KK-stiftelsen.

2011: Mikael Alexandersson utses till ny rektor. Bild: ANDERS ANDERSSON

2010: Högskolan får rätten att examinera doktorer.

2008: Nu finns ett 40-tal professorer på Högskolan.

2008: Nu finns ett 40-tal professorer på Högskolan.

2006: Högskolehallen invigs och ligger i anslutning till forsknings- och undervisningslokaler.

2006: Högskolehallen invigs och ligger i anslutning till forsknings- och undervisningslokaler.

2000: Romulo Enmark utses till ny rektor.

2000: Romulo Enmark utses till ny rektor.

1992: Trade Center invigs och blir symbol för Högskolan.

1992: Trade Center invigs och blir symbol för Högskolan.

1988: Sven Ove Johansson utanför Högskolans nya lokaler.

1988: Sven Ove Johansson utanför Högskolans nya lokaler.

1982: Jan Arvidsson och Agneta Hansson utanför Eketångaskolan dit Högskolan flyttar.

1982: Jan Arvidsson och Agneta Hansson utanför Eketångaskolan dit Högskolan flyttar.

Sidan uppdaterad 2019-02-14