Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-09-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vad gör ett Högskolepedagogiskt centrum?

HPC  arbetar med att stödja kvaliteten i utbildningarna genom att främja lärares vetenskapliga förhållningssätt till undervisning, lärande och karriärmöjligheter samt att bidra till innovativa undervisnings- och examinationsformer.

Excellenta utbildningsmiljöer

Ett övergripande uppdrag för verksamheten är att bidra till att Högskolan utvecklar attraktiva utbildningsmiljöer där lärares pedagogiska och didaktiska kompetens stimuleras. De olika områdena i HPC överlappar och stödjer varandra och ger goda möjligheter att utveckla och stärka utbildningens kvalitet samt föra lärosätets utbildningskvalitet i riktning mot excellenta utbildningsmiljöer.

Pedagogisk meritering

Högskolan i Halmstad strävar efter att forskning och utbildning bedrivs i kompletta akademiska miljöer där både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet uppmärksammas. Ett av tre prioriterade områden i Pedagogisk handlingsplan handlar om förutsättningar för lärares yrkesskicklighet. Därför eftersträvar lärosätet en hög grad av formellt behöriga lärare. Högskolan i Halmstad har dessutom infört titlarna Meriterad lärare och Excellent lärare som ett led i att erbjuda möjlighet till meritering med grund i dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Utvärderingar

Högskolepedagogiskt centrum erbjuder stöd både gällande utvärderingar och kvalitetsarbetet på Högskolan i Halmstad. HPC kommer att arbeta med omvärldsanalyser och vara uppdaterade om såväl interna som externa utvärderingssystem i syfte att stödja akademierna i deras utvärderingsarbete.

Betygskriterier

Enligt ett beslut av utbildningsnämnden ska betygskriterier finnas för alla examensarbeten vid Högskolan i Halmstad, samt för alla kurser. HPC är ett stöd under framtagandet och formulerandet av dessa.

Plagiatprevention

Plagiat beskrivs i sin enkelhet som att framställa ett arbete som någon annan har gjort som sitt eget. Det är därför viktigt att vara noga med att ange referenser till källor för att tydliggöra var exempelvis en text eller ett citat är hämtat. Det är viktigt att förebygga risken för plagiat så tidigt som möjligt i kurser och program – och i detta arbete är HPC ett stöd.

IKT i undervisningen

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) innebär att vi använder teknik för att söka, producera och utbyta information. Att använda IKT i undervisningen är ett flexibelt sätt att undervisa, kommunicera och främja studenters lärande oavsett om det sker på campus eller på distans. HPC kan hjälpa lärare att till fullo utnyttja de resurser som finns.

Sidan uppdaterad 2016-09-14