Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Lika villkor

Högskolan i Halmstad är en högskola som aktivt arbetar för lika villkor. Arbetet bygger på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Såväl medarbetare som studenter vid Högskolan skall ha lika rättigheter och möjligheter till att arbeta, studera och utvecklas oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, funktionsnedsättning eller social bakgrund.

Högskolan i Halmstads grundidé är att medarbetarnas och studenternas olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter utgör kvalitetshöjande faktorer som både påverkar och berikar kunskapsutvecklingen i samhället. Likavillkorsarbetet skall genomsyra samtliga verksamheter vid Högskolan och varje form av diskriminering och trakasserier är oacceptabel.

Dessa grundläggande värderingar, Högskolans visionsdokument samt lagar och förordningar ligger till grund för Högskolans Policy för lika villkor 2016-2018. Vid Högskolan finns även ett råd för lika villkor, som är ett rådgivande organ till rektor.

Sidan uppdaterad 2017-09-04