Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kvalitetssystemet - uppföljning och utvärdering

Högskolans kvalitetsarbete är integrerat i all verksamhet vid lärosätet. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för Högskolans personal och studenter och utgörs ytterst av varje lärares, forskares, teknisk och administrativ personals och studenternas dagliga arbete för att skapa förutsättningar för god utbildning, forskning och samverkan.

I främjandet av en positiv kvalitetskultur ska såväl personal som studenter känna ett ansvar och engagemang för att utveckla och driva kvalitet. Högskolans kvalitetskultur kännetecknas av delaktighet, dialog och kontinuerlig förbättring. Kvalitetsarbetet kännetecknas av systematik, uppföljning och lärande, vilket bl. a. inbegriper ett tydligt, engagerat och kompetent ledarskap, kollegial delaktighet i kvalitetsarbetet, synlighet och långsiktighet.

Kvalitetssystemets uppbyggnad bygger på Högskolans kvalitetspolicyPDF (pdf, 62.7 kB), beslutad av Högskolestyrelsen.

Kvalitetssystemet är medel för att effektivt och systematiskt kunna bedriva kvalitetsarbete. Högskolans kvalitetssystem består av olika samverkande delsystem, som tillsammans bildar en helhet. Dessa är:

  • System för strategisk ledning och planering av verksamhet
  • System för kvalitet i kärnverksamheten (utbildning och forskning) 
  • System för kvalitet i verksamhetsstöden är även kopplade till rektors besluts och delegationsordningPDF (pdf, 109.5 kB). Av denna framgår ansvarsområdena för akademierna, akademiråden, forsknings- och utbildningsnämnden, verksamhetsstödet mfl.

I kvalitetssystemet finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning definierad som knyter an till rektors besluts- och delegationsordning. Dessutom har rektor utsett ett särskilt råd, kvalitetsrådet, som ansvarar för att utarbeta förslag till policy, följa upp verksamheternas kvalitetsarbete, stimulera kvalitetsutvecklig samt att utveckla kvalitetssystemet.

Högskolans kvalitetssystem bygger på olika kvalitetscykler. Under respektive cykel anges aktiviteter som utgör delar i kvalitetssystemet. För varje aktivitet finns styrdokument vilka redovisas i anslutning till aktiviteten.

Högskolans kvalitetssystem Extern utvärdering – utbildning Extern utvärdering – forskning Extern utvärdering – verksamhetsstödet Doktorandbarometer Handledarundersökning – forskarutbildning Medarbetarundersökning Granskning – examensarbeten Uppföljning – fristående kurser Uppföljning – program Uppföljning – forskarutbildning Uppföljning – forskning Studentundersökningar Kompetensutveckling Utbildningsutbud
Sidan uppdaterad 2019-02-16