Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Doktorandbarometer

Doktorandbarometern är en större enkätundersökning som görs till Högskolans doktorander och forskarstuderande.

Lärosätet arbetar systematiskt för att säkerställa doktorandernas rätt att utöva inflytande över utbildningen och sin situation.

Ett syfte med barometern är att få en övergripande bild om hur studenterna uppfattar forskarutbildningen samt att det ger lärosätet underlag för att systematiskt kunna utveckla forskarutbildningen. Ett andra syfte är att Högskolans barometer kan spegla den nationella doktorandundersökning som genomförs, vilket ger oss möjligheter att göra jämförelser och ytterligare analyser för att kunna utveckla forskarutbildningen.

Resultatet av doktorandbarometern utgör grunden för en handlingsplan där olika aktiviteter och ansvarsområden identifieras och genomförs vilka följs upp av kvalitetsrådet. Dessutom ska resultatet användas för att identifiera åtgärder inom ramen för Högskolans system för uppföljning av utbildning på forskarnivå.  


Doktorandbarometern

Den återkommande undersökningen doktorandbarometern (tidigare doktorandspegeln) vid Högskolan i Halmstad är ett led i kvalitetsarbetet. Den första doktorandspegeln vid Högskolan i Halmstad genomfördes 2004 av forskningsnämnderna som ett gemensamt projekt. Doktorandspegeln genomfördes 2004, 2006 och 2008. Från 2011 bytte barometern namn till Doktorandbarometern.

Högskolan i Halmstads doktorandbarometer 2017
RapportPDF (pdf, 722.5 kB)
HandlingsplanPDF (pdf, 352 kB)

Högskolan i Halmstads doktorandbarometer 2014 
RapportPDF
(pdf, 1.4 MB)
Övergripande presentationPDF
(pdf, 721.9 kB)

Koppling till ESG - Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnittet 1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning, 1.6 Läranderesurser och studentstöd och 1.7 Informationshantering.

Enligt standarden ska lärosätet säkerställa att utbildning ges på ett sätt som inbjuder studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna och att detta återspeglas i bedömningen av studenterna. Dessutom ska lärosätet avsätta tillräcklig finansiering för lärande och undervisningsaktiviteter samt säkerställa att det finns ändamålsenliga och lätttillgängliga läranderesurser samt studentstöd. Därtill ska lärosätet säkerställa att de samlar in, analyserar och använder relevant information för en effektiv styrning av sina utbildningar och övriga aktiviteter. 


Sidan uppdaterad 2019-02-15