Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Handledarundersökning – forskarutbildning

Handledarundersökningen genomförs i samband med doktorandbarometern.

Högskolans forskarutbildningar har kommit olika långt avseende volym och genomförande. Detta bidrar till att erfarenheterna av att handleda kan skilja sig åt. Handledarundersökningen bidrar därför till att få en övergripande bild av handledarnas erfarenheter och att det utgör ett underlag i den analys som görs relaterat till forskarutbildningens kvalitet och utveckling.

Koppling till ESG - Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnittet 1.5 Undervisande personal och avsnittet 1.6 Läranderesurser och studentstöd. 

Enligt standarden ska lärosätet säkerställa kompetensen hos lärarna, att rättvisa och transparenta processer för rekrytering och kompetensutveckling av personalen tillämpas. Därtill ska lärosätet avsätta tillräcklig finansiering för lärande och undervisningsaktiviteter samt säkerställa att det finns ändamålsenliga och lättillgängliga läranderesurser samt studentstöd.


Sidan uppdaterad 2019-02-12