Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kompetensutveckling

På Högskolan i Halmstad ska alla medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling och medarbetarna är den enskilt viktigaste resursen för utveckling av verksamheten.

Högskolan arrangerar årligen en mängd utbildningar och workshops. Vilken kompetensutveckling som är aktuell avgör medarbetaren och chefen tillsammans utifrån aktuella och framtida kompetensbehov i verksamheten.

För lärarna är kompetensutveckling, vetenskaplig och pedagogisk meritering viktig utifrån dels ett personligt plan, dels ett verksamhetsperspektiv.

Vid Högskolan finns möjlighet till att välja olika karriärvägar och meriteringsområden. Dessutom delas det regelbundet ut priser för att uppmärksamma lärare som utmärkt sig avseende utbildning samt samverkan och innovation. 

Rekryteringskommittén

Rekryteringskommittén är ett beredande och kvalitetssäkrande organ och behandlar läraranställningsärenden inför olika beslutande instanser.  Beredningen utgår från Högskolans anställningsordning och besluten fattas enligt gällande besluts- och delegationsordning.

Högskolepedagogiskt centrum

Högskolepedagogiskt centrum (HPC)är en verksamhet som arbetar för att skapa förutsättningar för studenters lärande, utbildningens kvalitet och lärares yrkesskicklighet med utgångspunkt i vetenskaplig högskolepedagogik.

HPC erbjuder bland annat högskolepedagogisk utbildning, kurser inom forskarhandledning, stöd till pedagogisk meritering och IKT-stöd i undervisningen.

Koppling till ESG - Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnittet 1.5 Undervisande personal.

Enligt standarden ska lärosätet säkerställa kompetensen hos lärarna. Rättvisa och transparenta processer för rekrytering och kompetensutveckling av personalen tillämpas.

 

Sidan uppdaterad 2019-02-15