Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Studentundersökningar

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter. Studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen och Högskolan ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Studentmedverkan är viktig komponent i utvecklingen av Högskolans kvalitetssystem och studenter utövar sitt inflytande genom att vara representerade i Högskolans beslutande och rådgivande organ. Högskolan genomför flera insatser för att stärka studentinflytandet dels i form av utbildningar för att stärka studentrepresentanter i olika beslutande och beredande organ, men även genom att genomföra årliga enkätundersökningar utöver de obligatoriska kursvärderingarna.

En viktig aspekt avseende studentmedverkan är att studenter bereds möjlighet och att de tar plats i det dagliga kvalitetsarbetet samt att de bidrar i formandet av en god kvalitetskultur. En förutsättning för att studenterna ska vara delaktiga är att Högskolan skapar forum för dialog och utbyte.

Kursvärderingar och kursambassadörer

Ett sådant forum är att utveckla lärosätets arbete med att involvera studenterna i kursvärderingar. Att kontinuerligt genomföra, sammanställa och följa upp kursvärderingar är viktiga moment i Högskolan i Halmstads kvalitetsarbete. Högskolan har i samverkan med lärare och studenter vid lärosätet ansvar för att utbildningar utvecklas och förnyas. Kursvärderingar är ett viktigt instrument för denna utveckling och ska rapporteras i en kursvärderingsrapport.

För att stärka studenternas inflytande och medverkan har Högskolan en gemensam rutin för detta, kursambassadörsmodellen. Modellen med kursambassadörer syftar till att stärka studentdelaktigheten under kursen och i kursvärderingsarbetet. Ett mål med modellen är att den ska leda till en ökad svarsfrekvens och en högre kvalitet på rapporterna, så att de får en ökad betydelse för såväl studenter som lärare i kvalitetsarbetet.

Programvärderingar - Sistaårsenkät

Högskolan genomförde 2018 en pilotenkät, sistaårsenkät,  på fyra program. Sistaårsenkäten riktar sig till Högskolans avgående studenter. Syftet med sistaårsenkäten är att kartlägga studentens upplevelse av hela sin studietid vid Högskolan i Halmstad.

Sistaårsenkäten kommer under våren 2019 revideras under våren utifrån inkomna inspel och tillgänglig göras alla studenter som avslutar sina studier vårterminen 2019.

Rekryteringsenkäten

Rekryteringsenkäten är en undersökning som syftar till att ge Högskolan bakgrundsinformation om studenterna vid Högskolan, information om varför de har valt att läsa vid Högskolan i Halmstad, om Högskolan var förstahandsvalet bland studenterna och hur studenterna har fått information om lärosätet. Undersökningen görs med initiativ från forsknings- och utbildningsnämnden.

Rekryteringsenkäten har genomförts sedan 2002 (med ett uppehåll 2006) vid Högskolan i Halmstad. Enkäten delas ut, under höstterminerna, till studenter på nybörjarprogram, det vill säga program som inte har behörighetskrav i form av tidigare högskoleutbildning.

Nedan finns rapporter från 2016 och framåt publicerade.

Rekryteringsenkäten 2018 Högskolan i Halmstad – sammanställning och kommentarerPDF (pdf, 1.5 MB)

Rekryteringsenkäten 2017 Högskolan i Halmstad – sammanställning och kommentarerPDF (pdf, 1.5 MB)

Rekryteringsenkäten 2016 Högskolan i Halmstad – sammanställning och kommentarerPDF (pdf, 734.6 kB)

Studentbarometern

Högskolan använder sig av ett antal uppföljningsinstrument, bland annat studentbarometern. Den genomförs bland Högskolan i Halmstads studenter och ingår i Högskolans kvalitetsarbete.

Studentbarometern har genomförts år 2000, 2002, 2004, 2007, 2009, 2013 och 2016.

Studentbarometern 2016

Rapport Studentbarometern 2016PDF (pdf, 9 MB)

Studentbarometern 2013

Rapport Studentbarometern 2013PDF (pdf, 2.4 MB)
Total rapportPowerpoint (powerpoint, 1.4 MB)

Studentuppföljning - Tvåårsuppföljning

Sedan 1988 har Högskolan gjort uppföljning på alla studenter som har gått en linje/ett program på Högskolan i Halmstad. Uppföljningen har skett drygt två år efter att studenten har varit registrerad på sin sista termin. Frågeformuläret har innehållit samma frågor under alla år, förutom några frågor som har tillkommit.

Nedan finns övergripande rapporter från 2017 och framåt publicerade. Dessförinnan har rapporterna varit uppdelade på olika ämnesområden.

Studentuppföljning - övergripande rapport 2018PDF (pdf, 358.6 kB)

Studentuppföljning - övergripande rapport 2017PDF (pdf, 640.7 kB)

Ungdomsbarometern

Ungdomsbarometern är en extern undersökning som görs varje höst på undomar i Sverige i åldrarna från 15 till 24 år. Undersökningen fokuserar på studier, karriär och framtid. I samband med Undomsbarometern görs också en målgruppsanalys med fokus på de ungdomar som på något vis uppgett intresse för Högskolan i Halmstad. Undersökningen är köpt för Högskolan i Halmstads räkning och får endast användas för internt bruk.

Koppling till ESG - Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnittet 1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning, 1.6 Läranderesurser och studentstöd och 1.7 Informationshantering.

Enligt standarden ska lärosätet säkerställa att utbildning ges på ett sätt som inbjuder studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna och att detta återspeglas i bedömningen av studenterna. Dessutom ska lärosätet avsätta tillräcklig finansiering för lärande och undervisningsaktiviteter samt säkerställa att det finns ändamålsenliga och lätttillgängliga läranderesurser samt studentstöd. Därtill ska lärosätet säkerställa att de samlar in, analyserar och använder relevant information för en effektiv styrning av sina utbildningar och övriga aktiviteter. 

Sidan uppdaterad 2019-02-16