Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Lika villkor

Lika villkor används vid Högskolan i Halmstad som ett samlingsbegrepp för arbetet med att motverka all form av diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund.

Vårt arbete bygger på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, samt en grundidé om att medarbetarnas och studenternas olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter utgör kvalitetshöjande faktorer som både påverkar och berikar kunskapsutvecklingen i samhället. Vår ambition är att såväl medarbetare som studenter vid Högskolan ska känna sig välkomna, sedda och respekterade och ska kunna arbeta, studera och utvecklas i ett inkluderande klimat. Likavillkorsarbetet skall genomsyra samtliga verksamheter vid Högskolan och varje form av diskriminering och trakasserier är oacceptabel.

Det ordinarie likavillkorsarbetet bygger till stor del på diskrimineringslagen. Lagens tredje kapitel, Aktiva åtgärder, föreskriver ett förebyggande arbete som motverkar diskriminering och verkar för lika rättigheter och möjligheter där alla diskrimineringsgrunder ska omfattas. Högskolan i Halmstad arbetar med dessa frågor både som arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Utöver det ordinarie arbetet med lika villkor arbetar vi just nu och några år framöver med att utveckla jämställdhetsintegreringen av Högskolans verksamheter. Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU) är sedan 2016 ett uppdrag för regeringen till Sveriges samtliga lärosäten.

Sidan uppdaterad 2018-05-04