Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

Under 2016 kom Regeringens proposition Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter vilket utmynnade i en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2017. Lagändringen innebar en omskrivning av tredje kapitlet i Diskrimineringslagen och en del förändringar i arbetet med aktiva åtgärder.

Aktiva åtgärder definieras i Diskrimineringslagen som "ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder".

Högskolan i Halmstad har till dessa lagstadgade diskrimineringsgrunder lagt till social bakgrund som en faktor att ta med i arbetet.

En nyhet inom arbetet med aktiva åtgärder är att alla diskrimineringsgrunder omfattas, vilket är en utvidgning jämfört med tidigare, då hänsyn endast behövde tas till kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att:

 • undersöka om det finns risk för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
 • analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
 • vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
 • följa upp och utvärdera arbetet.

Aktiva åtgärder för Högskolan i Halmstad som utbildningsanordnare

 • antagnings- och rekryteringsförfarande
 • undervisningsformer och organisering av utbildning
 • examinationer och bedömingar av studenternas prestationer
 • studiemiljö
 • möljigheter att förena studier med föräldrarskap

Aktiva åtgärder för Högskolan i Halmstad som arbetsgivare

 • arbetsförhållanden
 • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 • rekrytering och befordran
 • utbildning och övrig kompetensutveckling
 • möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap

Vid Högskolan i Halmstad arbetar vi för att där möjligt och relevant kombinera arbetet med aktiva åtgärder och det systematiska arbetsmiljöarbetet, något som också rekommenderades i Prop:en. På det viset både skapar vi synergieffekter som effektiviserar arbetet med lika villkor och får en bättre överblick över "hur det ser ut" på Högskolan.

Visste du att DO.selänk till annan webbplats samlar alla fakta kring rättigheter och skyldigheter kopplat till lika villkor och diskrimineringslagen.

Sidan uppdaterad 2018-05-14