Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Jämställdhetsintegrering

2016 fick universitet och högskolor i uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering, bland annat för att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

”Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt deltar i beslutsfattandet” (Europarådet)

Högskolan i Halmstad arbetar utifrån Plan för jämställdhetsintegrering i flera olika processer för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.

Högskolan strävar även efter att implentera ett intersektionellt perspektiv, det vill säga att också ta med andra faktorer än kön, såsom etnisk tillhörighet, ålder och andra maktordningar som samverkar med könsmaktordningen och orsakar vidare ojämlikheter.

Jämställdhetsintegreringen utgör också ett verktyg för att utveckla arbetet med aktiva åtgärder.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Sveriges jämställdhetspolitiska mål 2018

Sidan uppdaterad 2018-05-24