Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

1. Miljöutredning

Miljöutredningen är en nulägesanalys av högskolans direkta och indirekta miljöpåverkan och ligger till grund för högskolans miljöarbete.

Miljöaspekterna delas in i två kategorier; direkta och indirekta miljöaspekter. Med direkta miljöaspekter menas till exempel resor, energianvändning, pappersförbrukning m.m. De indirekta miljöaspekterna innebär effekterna av myndighetens beslut, regler, information, hållbar utveckling i undervisning, miljöutbildning för personal samt upphandling och inköp.

När miljöaspekterna är sammanställda ska de värderas kvantitativt i en miljöaspektsvärdering för att kunna skilja på stort och smått samt för att möjligtvis identifiera mätbara mål.  Kan man inte värdera miljöaspekterna kvantitativ gör man det kvalitativt genom diskussioner.  Det viktiga är att det dokumenteras så att man kan följa tankegångarna kring de val man gjort vid en revision. Syftet med värderingen är att ringa in de mest betydande miljöaspekterna, d.v.s. det som störst miljöpåverkan. Både positiv och negativ miljöpåverkan ska beskrivas i miljöutredningen. 

Kartläggningen ska även innehålla en sammanställning över vilken miljölagstiftning som berör verksamheten och om den efterlevs. Miljöutredningen används som beslutsunderlag och ligger till grund för verksamhetens miljöpolicy, miljömål och handlingsplan. Miljöutredning ska uppdateras vid väsentliga förändringar eller minst vart 5:e år.


Tillbaka till miljöledningssystemet

Sidan uppdaterad 2018-08-08