Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forsknings- och utbildningsnämndens ansvarsområden

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, är ett kollegialt organ som ansvarar för kvalitetssäkring och utvärdering av forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå för hela lärosätet.

Enligt rektors besluts- och delegationsordning (beslutad 2018-06-25, dnr L 2018/80), avsnitt 3 har rektor delegerat till forsknings- och utbildningsnämnden att besluta i ett antal frågor, se nedan.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- utbildningens innehåll och organisation (kursplaner och utbildningsplaner)
- inrättande och avveckling av kurser och huvudområden
- utvärdering av utbildning
- styrdokument inom det egna ansvarsområdet avseende uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildning
- förslag till rektor avseende inrättande och avveckling av program
- förslag till rektor avseende utbildningsutbud
Utbildning på forskarnivå
- utvärdering av utbildning på forskarnivå
- styrdokument inom det egna ansvarsområdet avseende uppläggning, genomförande av eller kvalitet i forskarutbildning
- förslag till rektor avseende inrättande och avveckling av ämnen på forskarnivå
- antagning av doktorand till utbildning på forskarnivå
- allmän studieplan för varje ämne där utbildning på forskarnivå anordnas
- kursplaner på utbildning på forskarnivå
- fastställande av doktorandernas individuella studieplan
- huvudhandledare och biträdande handledare efter förslag från berörd akademi
- disputation, ordförande under disputationsakten, opponent och betygsnämnd
- licentiatseminarium, opponent under licentiatseminarium
Övrigt
- fördelning av medel som har ställts till nämndens förfogande
- inrättande och avveckling av underorgan och utskott till nämnden
- utnämning av hedersdoktorer
- utseende av ordförande och vice ordförande i rekryteringskommittén enligt särskild ordning
- utseende av företrädare för lärarna, ordinarie ledamot och ersättare, i disciplinnämnden enligt särskild ordning
- förslag till rektor avseende riktlinjer avseende meritering för lärarpersonal (ex. docent och excellent lärare)

 

Forsknings- och utbildningsnämnden utgör ett förankringsorgan inför beslut om:
- Antagningsordningen
- Anställningsordningen
- Inrättande och nedläggning av forskningsmiljö

Sidan uppdaterad 2018-08-30