Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forsknings- och utbildningsnämndens ansvarsområden

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, ansvarar för forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. FUN ansvarar för att säkerställa en tydlig koppling mellan forskning och utbildning. FUN ansvarar för övergripande långsiktiga strategiska prioriteringar rörande forskning och utbildning utifrån av högskolestyrelsen/rektor beslutade strategier.

FUN ansvarar för att strategiskt planera och samordna forsknings- och utbildningsverksamheten för hela lärosätet. FUN ansvarar även för att fördelning av medel som ställs till nämndens förfogande används ändamålsenligt och är kopplade till lärosätets strategier. FUN har ett övergripande ansvar för uppföljning, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling för forskning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå.

FUN ska även bidra till att skapa goda förutsättningar för samverkan med det omgivande samhället för såväl forskning som utbildning. (Organisationsplan för Högskolan i Halmstad, dnr 10-2010-2598, avsnitt 3).

Enligt Beslutsordning för Högskolan i Halmstad, dnr 10-2012-725, avsnitt 3.1.1 äger forsknings- och utbildningsnämnden rätt att besluta i ett antal frågor, se nedan.

"Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar om:

 • förslag till budgetunderlag och anslagsframställan,
 • förslag till implementering av Forsknings- och utbildningsstrategin,
 • förslag till utbildningsutbud,
 • förslag till antagningsordning,
 • förslag till anställningsordning,
 • fördelning av medel som ställs till nämndens förfogande,
 • utbildningens innehåll och organisation (kursplaner och utbildningsplaner),
 • inrättande och avveckling av utbildning (program, kurser och huvudområden) på grund- och avancerad nivå,
 • riktlinjer for uppdragsutbildning,
 • system for uppföljning och utvärdering av utbildning och forskning,
 • betygssystem for utbildning,
 • klassifikation av kurser på utbildningsområden,
 • läsår och terminer
 • inrättande och avveckling av ämnen på forskarnivå,
 • studierektor till område för utbildning på forskarnivå,
 • antagning av doktorand till forskarutbildning,
 • allmän studieplan för varje ämne där forskarutbildning anordnas,
 • fastställande av doktorandernas individuella studieplan,
 • huvudhandledare och biträdande handledare efter förslag från berörd akademi,
 • disputation, ordförande under disputationsakten, opponent och betygsnämnd,
 • licentiatseminarium,
 • yttrande angående inrättande av forskningsmiljöer,
 • utnämning av hedersdoktorer,
 • utseende av ordförande och vice ordförande i Rekryteringskommittén,
 • riktlinjer avseende docent, meriterad och excellent lärare,
 • kvalitetsprogram för nämnden samt
 • regler, riktlinjer och ordningar inom ansvarsområdet."

Forsknings- och utbildningsnämnden ska ha ett forskarutbildningsutskott knutet till sig.

Sidan uppdaterad 2017-12-04