Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-10-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Rektors krönika

Mikael Alexandersson var rektor på Högskolan i Halmstad mellan 2011 och 2016. Under åren publicerade han krönikor med jämna mellanrum.

Oktober 2016

TACK FÖR FEM FANTASTISKA ÅR!

När jag nu efter fem år slutar som rektor vid Högskolan i Halmstad vill jag först och främst tacka alla medarbetare för att ni har stärkt Högskolans position – såväl nu som för framtiden. I dag vet vi att samhällsutmaningarna ställer krav på långsiktighet, gränsöverskridande forskning och innovation, ökad samverkan och strategiska satsningar. Detta får konsekvenser för hur en högskola måste tänka och arbeta. Vi verkar i dag i denna riktning och vi har tillsammans utvecklat ett lärosäte som är på väg att bli ett av Sveriges ledande lärosäten vad det gäller att ta sig an samhällsutmaningarna, bland annat genom innovation och samverkan. I dag griper vi in i många samhällsområden och vi är samhällsutvecklande. Vi skapar värden och vi är innovativa. Vi är väl rustade och kommer att klara av att nå våra mål. Detta ska vi vara stolta över.

Jag har haft förmånen att under många år ingå i ett sammanhang med 100-tals passionerade, kloka och generösa medarbetare som vill varandra väl och inget hellre vill än att Högskolans verksamhet ska bli den bästa tänkbara och hålla hög kvalitet. Denna erfarenhet bidrar till att jag känner stolthet över Högskolan i Halmstad. För mig hänger stolthet samman med värdighet och självaktning. Det är en känsla som tillhör det som man inom psykologin kallar grundaffekter. Andra grundaffekter är glädje och förvåning men också negativt laddade känslor som skuld, skam, sorg, avsky, rädsla och ilska. Stolthet som är utvecklande för människan och bygger på självförtroende, benämns ibland autentiskt stolthet. Den är med andra ord äkta och förankrad hos oss som individer.

Stoltheten kan handla om det man själv har åstadkommit och är nöjd med eller det man har gjort tillsammans med andra. När vi upplever att vårt arbete är betydelsefullt såväl för oss själva som för andra och att vi är en viktig del i verksamheten blir vi ofta stolta över den organisation vi tillhör. Som anställda – oavsett arbetsuppgifter eller funktion och position – måste vi få möjlighet att få vara stolta, det vill säga nöjda med oss själva som medarbetare på Högskolan i Halmstad. Vi behöver samtala om vad det är som skapar stolthet hos var och en – hos alla medarbetare. Det handlar om att utveckla yrkesstolthet som bygger på samhörighet.

Stolthet handlar också om att lyckas och att få erkännanden från omvärlden. Och det får vi. Vi kan vara stolta över Högskolan som helhet, över vår verksamhet och organisation. Men vi behöver än mer lyfta upp de framgångar och alla goda exempel som finns. Därigenom skapas delaktighet som gör att Högskolan upplevs som en ännu mer attraktiv arbetsplats. Det är också då vi blir goda ambassadörer för Högskolan i Halmstad.

Högskolan i Halmstad är i dag ett mera samlat och integrerat lärosäte, ett forskningsorienterat lärosäte som samverkar, ett profilerat lärosäte som också är robust. Vi har tillsammans stärkt Högskolans position och varumärke vilket medför ökad synlighet och attraktivitet. I sin tur medför det till exempel ett betydande ökat söktryck till våra utbildningar (inklusive fler som väljer oss i första hand), ökning i samverkan, ökade forskningsanslag och ökad publicering. Vi ligger i dag i topp i många nationella mätningar. Detta bör vi alla vara stolta över.

Tack för fem fantastiska år! Ett extra varmt tack för den fina avtackningen som arrangerades förra veckan.

Namnteckning Mikael Alexandersson
Sidan uppdaterad 2016-10-03