Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Rektors krönika

April 2016

HÄR BÖRJAR FRAMTIDEN

I dag förmedlar vi till våra studenter att på Högskolan i Halmstad blir man en av framtidens innovatörer, vilken utbildning man än väljer. Detta budskap förpliktigar. Framför allt ställer det krav på att våra utbildningar håller hög kvalitet och är användningsbara, d.v.s. att man får den anställning man är utbildad för. Enligt statistik har mer än 90 procent av de svenska studenterna en anställning efter examen, vilket är tio procentenheter högre än genomsnittet för EU. Den utbildning vi ansvarar för måste ständigt utvecklas för att dagens och framtidens studenter ska få en utbildning som möter högt ställda krav i arbetslivet – en bred, allmänbildande utbildning präglad av generiska kunskaper och färdigheter. Utan dessa kunskaper står man sig slätt om man ska vara med och utforma framtiden.

Det finns världen över en växande medvetenhet om utbildningens betydelse för social, ekonomisk och kulturell utveckling. Studenternas ålder, sociala bakgrund och etnicitet har blivit mer varierad, och med en större studentgrupp har också andelen studenter med särskilda behov ökat. Kunskap och medvetenhet om olikheter och olika behov ökar därför förutsättningarna för att möta varje student respektfullt: med förståelse och nyfikenhet.

För att våra studenter ska få en förmåga att bidra till utveckling krävs att utbildningens och undervisningens kvalitet verkligen är den bästa tänkbara. – något som skapas i det vardagliga arbetet, när lärarna tillämpar en pedagogik avsedd för högskolans och framtidens utmaningar. Annars kommer vi knappast att kunna bidra till utvecklat lärande eller lägga grund till ett kritiskt tänkande, självständig reflektion och en nyanserad analysförmåga.

Högskolans studenter har rätt att möta lärare som är både vetenskapligt och pedagogiskt kompetenta. Våra studentombud gör ett enastående arbete när de systematiskt följer upp studenters erfarenheter av utbildningen, och vi kan tillsammans identifiera några kännetecken som lätt leder till sämre kvalitet. Bland annat ser vi att om kurser domineras av extralärare eller vikarier som vanligtvis inte arbetar inom högskolan, så leder detta ibland till brister i utbildningen. Här måste vi tillsammans bättre stödja dessa tillfälliga lärare så att de svarar mot de krav, förväntningar och formella regelsystem som ligger till grund för god undervisning, vilket också inkluderar planering, kursinformation, tentamina och kursutvärdering. Men ännu bättre vore självfallet om lärarnas undervisningsmeriter väger lika tungt som deras forskningsmeriter vid en rekrytering. Och visst bör högskolepedagogisk utbildning vara ett krav för att undervisa i högskolan, så att studenterna möter undervisningsmetoder som grundas på högskolepedagogisk forskning och beprövad erfarenhet. Sveriges förenade studentkårer (SFS) uppmanar i en rapport lärosätena att öronmärka tid i lärarens tjänst för pedagogisk forskning och utveckling (Studentens lärande i centrum. SFS om pedagogik i högskolan, 2013).

Vi arbetar i dag med att ständigt lyfta fram utbildningsfrågor som en gemensam angelägenhet för medarbetarna vid Högskolan i Halmstad, och att skapa mötesplatser där pedagogisk innovation, utveckling och kvalitet diskuteras. En uttalad vision för utbildningen är vägledande i det arbetet.

För att realisera denna vision är studenternas möjligheter att medverka i och påverka sin utbildning i ett helhetsperspektiv helt nödvändig. Studenternas lärande och utveckling ska stå i centrum i undervisningen. Det är därför naturligt att deras erfarenheter av utbildningen och uppfattningar om hur väl den svarar mot mål och förväntningar tas till vara.

Alla studenter har ett medansvar att påverka utbildningen genom förslag och konstruktiv kritik. Och det är Högskolans ansvar att ständigt påtala att utbildningen kräver studenternas aktiva medverkan för att bli framgångsrik. Vi måste ta studenterna på allvar, visa dem respekt och lyssna med intresse till deras åsikter. När studenterna är medaktörer i högskolan får de också en bra grund för kommande aktiviteter i arbetslivet. Detta stärker i sin tur den demokratiska processen i samhället. Innebörden i ”här börjar framtiden” handlar om att vara med om att skapa framtiden. Och det gör man tillsammans.

Namnteckning Mikael Alexandersson
Sidan uppdaterad 2016-04-01