Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-08-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Arbetar med

Ekonomi


Forskning

Jonas disputerade hösten 2003 på Företagsekonomiska institutionen i Lund. Efter disputation har han genomfört och publicerat en rad studier med fokus på styrelseutveckling i mindre och medelstora företag. Han har även intresserat sig för forskningsfrågor som berör entreprenörskap, innovation, industriell förnyelse och ekonomisk tillväxt. Ett område som legat i fokus under senare år är akademiskt entreprenörskap och hur akademiska miljöer bidrar till nyttiggörande och kommersialisering av universitetsforskning. I forskningsportföljen finns bland annat studier kring samverkan och interaktion mellan universitet, näringsliv och omgivande samhälle. Exempelvis har han varit involverad i analyser av Vetenskapsrådets och Formas Linnéstöd till excellenta forskningsmiljöer. Han har också jobbat för SACO och Civilekonomerna i projekt som analyserat förutsättningar för akademikers entreprenörskap och samhällsavkastningen på akademisk utbildning i form av nyföretagande och ekonomisk tillväxt.

Undervisning

Jonas Gabrielsson har drygt 15 års erfarenhet från undervisning på både grund- och avancerad nivå och undervisar idag på företagsekonomiska kurser inom områden såsom entreprenörskap, innovation, bolagsstyrning och företagsanalys. Han är även aktiv att driva och utveckla sina ämnesområden genom organisering av doktorandkurser inom forskarutbildningen och genom handledning av doktorander.

Jonas har i sin undervisning ett särskilt intresse för samspelet mellan teori och praktik. Han inspireras i sin lärargärning av erfarenhetsbaserade pedagogiska ansatser som utgångspunkt för att stimulera till kritiskt förhållningsätt och reflexivt lärande bland de studenter han möter.

Kompetens

Jonas Gabrielsson (Ek.Dr) är lektor i företagsekonomi och chef för Avdelningen för Ekonomi och Juridik vid Högskolan i Halmstad. Han tjänstgör även vid CIRCLE, vilket är ett Centre of Research Excellence för innovationsstudier vid Lunds Universitet. Tidigare har Jonas även varit verksam som forskare vid Institutet för Innovation och Ekonomisk Organisering, Handelshögskolan BI i Oslo.

Jonas är medlem i Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS) där han är föreningens representant för det företagsekonomiska vid Högskolan i Halmstad. Han är medlem i European Academy of Management (EURAM) där han är med i ledningsgruppen för EURAM Corporate Governance SIG, och han är även med i Editoral Board för den vetenskapliga tidskriften International Small Business Journal.

Utöver sin gärning som lärare och forskare är Jonas aktiv i debatt och samhällsutveckling genom medverkan i policyseminarier och i form av konsultuppdrag och styrelseengagemang.

Senaste publikationer