Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-03-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bio- och miljösystemforskning (BLESS)

Naturvetenskap och teknik har en viktig ställning på Högskolan i Halmstad. En betydande del av högskolans forskning inom dessa områden finns organiserad inom forskningsmiljön Biological and Environmental Systems (BLESS). BLESS forskning inom biologi, miljö, energi och biomekanik/idrottsfysiologi är till stor del internationellt erkänd och behandlar områden som är högaktuella och högt prioriterade i samhället.

 
BLESS mål är att utveckla denna forskning i samarbete med både regionala, nationella och internationella partners inom universitet och näringsliv.

5,7 miljoner till forskning om fjärrvärme

Forskningsgruppen om fjärrvärme vid Högskolan i Halmstad har nyligen tilldelats forskningsanslag till ett värde av 5,7 miljoner kronor. Detta innebär att gruppen nu disponerar resurser på nästan åtta miljoner kronor under de närmaste åren. Läs mer.

Anlagda våtmarker räddar utrotningshotade grodor och fåglar

Sverige har de senaste decennierna satsat på att anlägga fler våtmarker i jordbrukslandskap. Den främsta orsaken är att de hindrar övergödande näringsämnen från att nå våra hav och sjöar. En studie från Högskolan i Halmstad visar att våtmarkerna dessutom har bidragit till att rädda flera grod- och fågelarter från så kallad rödlistning. Läs mer.

Nya rön visar biologisk bildning av syre i marken


På 1930-talet upptäckte man de gröna växternas förmåga att bilda syre genom oxidation av vatten i den så kallade fotosyntesen. Sedan dess har ingen annan omfattande biologisk bildning av syre hittats i vår livsmiljö – förrän nu. Nya forskningsresultat visar att nere i markens mörker pågår en hittills okänd biokemisk process, där syre bildas och koldioxid reduceras till organiskt material. Läs mer.

BLESS forskning inriktar sig på att studera olika system i naturen, samhället eller i människokroppen och sker normalt i gränssnittet mellan två eller fler av de ingående kronbladen, därav den överlappande designen.

 BLESS forskningsprojekt spänner idag över ett stort område och miljöns forskare arbetar inom olika men integrerade fält såsom muskelfunktion, idrott/prestation, rehabilitering, våtmarker, växthusgaser, biogas, växtbiokemi, biodiversitet, fjärrvärme och vindkraft.

Biologi och biodiversitet

Växtbiokemiforskningen är inriktad på de organeller i växtcellen där energiomvandling äger rum och omfattar dels biogenesen av dessa organeller dels fotosyntesens ljusreaktioner.

I forskningen kring biodiversitet arbetar man med trollsländor som modellorganismer för att undersöka naturvärden och hur människan påverkar vår miljö direkt och indirekt. Forskning bedrivs inom i huvudsak två ämnesområden: Klimatförändringar och indikatorarter samt Kopplingar mellan ekologi, morfologi och utvecklingshistoria.

Energiforskning

Inom energiteknik handlar forskningen i huvudsak om fjärrvärme och elkraft. Viktiga forskningsfrågor är utveckling av fjärrvärmesystem i Sverige och Europa samt fjärrvärmens konkurrenskraft vid minskande värmebehov och hur framtidens fjärrvärmesystem ska se ut.

Elproduktionsforskningen är främst inriktad mot elenenergiproduktion från förnybara energikällor och ingår i ett strategiskt forskningsområde kring energiproduktion vid Uppsala Universitet.

Vindkraftforskningen handlar både om att förbättra de tekniska förutsättningarna för elproduktion och om vindkraftens påverkan på människor som bor i närheten av vindkraftverk samt hur man uppnår acceptans för vindkraften.

Idrottsfysiologi, Biomekanik och hälsa

Forskning inom idrottsfysiologi, biomekanik och hälsa inkluderar olika fysiologiska och biomekaniska aspekter av träning och fysisk aktivitet i olika målgrupper.

Biomekanikforskningen ägnas åt biomekaniska belastningar inom brädsporter och på andra idrottsutövare, samt handens biomekanik hos patienter med reumatoid artrit och artros jämfört med friska.

Inom idrottsfysiologi handlar projekten om biomarkörer som indikerar överträning och stress, fysiologiska och biomekaniska aspekter på golfprestation på elitnivå samt förändringar på cellnivå i hjärta, glatt muskulatur och skelettmuskulatur vid träning och högt blodtryck.

Miljövetenskap

Våtmarkscentrum
Våtmarkscentrum är en fristående centrumbildning som ska utveckla den tillämpade våtmarksekologin och föra ut den i samhället. Centrumet fungerar som en nationell och internationell resurs i våtmarksfrågor. Genom att skapa eller restaurera våtmarker erhålls olika nyttigheter för samhället: vattenrening, ökad biologisk mångfald, vattenmagasinering, höjd livskvalitet, produktion och resursåtervinning. Våtmarksteknologin är fortfarande ung och i ett tidigt utvecklingsskede. Forskning och utveckling kan därmed förbättra miljöutbyte och kostnadseffektivitet avsevärt.

Forskning kring växthusgaser handlar både om att minska emissionerna av växthusgaser och att öka de möjliga sänkor som finns för dessa gaser. Centrala frågor är jordbrukets utsläpp av lustgas och processer som ökar bindning av organiskt material i marken för att därmed minska emissionen av koldioxid.

Biogas kan utgöra en betydande förnybar energikälla i framtiden. Nya substrat och tekniker för att öka biogasproduktionen studeras med hjälp av en provrötningsanläggning.

Forskningsledare

BLESS - Marie Mattsson

BLESS - Marie Mattsson

Energiteknik - Prof. Jonny Hylander

Energiteknik - Prof. Jonny Hylander

Energiteknik - Prof. Sven Werner

Energiteknik - Prof. Sven Werner

Våtmarkscentrum - Prof. Stefan Weisner

Våtmarkscentrum - Prof. Stefan Weisner

Växtcellbiologi - Prof. Lars-Gunnar Franzen

Växtcellbiologi - Prof. Lars-Gunnar Franzen

Sidan uppdaterad 2014-03-13