Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Våtmarkscentrum

Våtmarkscentrum för samman forskare som arbetar med tillämpade aspekter inom våtmarksekologi. Forskning vid Våtmarkscentrum rör frågor kring förvaltning, restaurering och skapande av våtmarker.

Skötsel, restaurering och skapande av våtmarker gynnar biologisk mångfald samtidigt som olika nyttigheter för samhället (ekosystemtjänster) uppnås: vattenrening, vattenmagasinering, skydd mot översvämningar, ökade landskapsvärden, höjd livskvalitet, produktion och resursåtervinning. Våtmarkscentrum är delaktigt i forsknings- och utvecklingsprojekt i bl.a. Brasilien, Kina, Nederländerna och Sverige. Våtmarkcentrum medverkade i "Aquarius - Farmers as water managers under climate change", ett Interreg IVB Nordsjöprojekt med partners från Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna, Tyskland och Skottland. Våtmarkscentrum har genomfört utvärderingar åt Jordbruksverket och Naturvårdsverket av nationella program för anläggning av våtmarker. Senaste rapporten finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Våtmarkscentrum medverkar genom Hushållningssällskapet i Halland i utvecklingen av miljöinnovationer för hållbar vattenvård i jordbrukslandskapet.

Våtmarkscentrum drivs i samverkan mellan Högskolan i Halmstad och Hushållningssällskapet i Halland. Kontaktpersoner vid Hushållningssällskapet är John Strand och Peter Feuerbachlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Forskningsledare är Stefan Weisneröppnas i nytt fönster vid Högskolan i Halmstad.

Kontakt per email: stefan.weisner@hh.se

Forskningsprojekt vid Våtmarkscentrum

Rening av läkemedelsrester i konstruerade våtmarker

Läkemedelsrester i yt- och dricksvatten är ett ökande miljöproblem. Forskning har visat att avloppsreningsverk är ineffektiva för rening av läkemedelsrester. Projektet tittar på rening av läkemedelsrester i konstruerade våtmarker som ett miljövänligt och kostnads- och energieffektivt alternativ. Det drivs i samverkan med Högskolan Kristianstad och Umeå Universitet, och finansieras av Crafoordska stiftelsen, Kungliga skogs- och lantbruksakademien och Magnus Bergvalls stiftelse. Projektledare är Hristina Bodin vid Högskolan Kristianstad.

CINDERELLAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Comparative analysis, INtegration anD ExemplaRy implEmentation of cLimate smart LAnd use practices on organic soils

CINDERELLA är ett projekt inom ERA-NET Plus action “Climate Smart Agriculture: Adaptation of agricultural systems in Europe”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det frigörs idag stora mängder växthusgaser från dränerade organogena jordar på vilka det bedrivs jord- och skogsbruk. Projektet CINDERELLA fokuserar på hur återställning av vattenförhållanden till blötare förhållanden kan minska frisläppandet av växthusgaser från dessa marker samtidigt som en effektiv jordbruksproduktion kan vidmakthållas och/eller andra ekosystemtjänster uppnås. CINDERELLA syftar till att utveckla metoder och strategier för att göra detta möjligt samt till att sprida information om detta innovativa koncept i Europa. Läs mera om Cinderella här.

Värdet av ekosystemtjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska, enligt ett av etappmålen inom det svenska miljömålssystemet, vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället. Naturvårdsverket gör därför en satsning på forskning kring konceptet ekosystemtjänster. Våtmarkscentrum medverkar genom projektet "Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på bidrag till livskvalitetöppnas i nytt fönster" och samverkar även med andra projekt inom satsningen. Projektets slutrapport finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nivåvåtmarkerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nivåvåtmarker är en ny typ av våtmarker med recirkulation av näringsämnen, där problemet med diffust läckage av näringsämnen från åkermark angrips på ett nytt sätt. I detta pilotprojekt optimeras en nivåvåtmark för fastläggning av näringsämnen. Reningsgraden förväntas bli extra stor när låga vattennivåer gynnar fastläggning och bakteriella processer och tillfälligt höga flöden kan infiltreras över trädbevuxna markytor. Näringsämnen kan skördas i form av näringsrika sediment och biomassa. Projektet finansieras av Vinnova.

Integrerade skyddszonerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Syftet med projektet Integrerade skyddszoner är att demonstrera och dokumentera ett nytt innovativt koncept för att rena dräneringsvatten från jordbruksmark och på så vis minska belastningen av näringsämnen till Östersjön. Integrerade skyddszoner är en ny metod som integrerar högproduktiv åkermark med skyddszoner utmed vattendrag. Projektet finansieras av Baltic Sea 2020.

WETEFF

Towards recommendations for design, operation and monitoring of constructed wetlands for treatment of effluents from Sewage Treatment Plants (STP) in the Baltic region (WETEFF). WETEFF är ett "seed-projekt" finansierat av Svenska Institutet. Projektledare är Sylvia Waara vid Våtmarkscentrum. Kontakt: sylvia.waara@hh.se

Flödesproportionell provtagning i anlagda våtmarker

För att få en tillförlitlig bild av vattenreningsförmågan hos anlagda våtmarker har mätningar bl.a. genomförts med automatisk flödesproportionell provtagning i anlagda våtmarker belägna i jordbrukslandskapet i Halland.

Utveckling av strategier för mätning av reningseffektivitet

Våtmarker i jordbrukslandskapet anläggs idag i allt större utsträckning för att minska näringsläckaget till kusten. Våtmarkscentrum arbetar med att utveckla nya angreppssätt för att med rimliga insatser kunna fastställa hur effektiv näringsavskiljningen är i dessa våtmarker.

Plönninge experimentvåtmarker

En försöksanläggning med 18 experimentvåtmarker. Syftet med forskningen i dessa är att klarlägga hur våtmarker bör utformas för att få en hög avskiljning av föroreningar. I experimentanläggningen kan enskilda faktorers betydelse för avskiljningen uppmätas.

Interaktioner mellan biodiversitet och ekosystemfunktion i anlagda våtmarker

Våtmarker anläggs idag i jordbrukslandskapen i Sverige för att återskapa biologisk mångfald och för att öka kvarhållandet av näringsämnen. Genom fältstudier utröns hur biodiversitet och näringsretention samtidigt kan gynnas i anlagda våtmarker.

 

Sidan uppdaterad 2018-12-13