Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-12-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Våtmarkscentrum

Våtmarkscentrum är en fristående centrumbildning som ska utveckla den tillämpade våtmarksekologin och föra ut den i samhället. Centrumet fungerar som en nationell och internationell resurs i våtmarksfrågor.

Genom att skapa eller restaurera våtmarker erhålls olika nyttigheter för samhället: vattenrening, ökad biologisk mångfald, vattenmagasinering, höjd livskvalitet, produktion och resursåtervinning. Våtmarksteknologin är fortfarande ung och i ett tidigt utvecklingsskede. Forskning och utveckling kan därmed förbättra miljöutbyte och kostnadseffektivitet avsevärt. Våtmarkscentrum är delaktigt i forsknings- och utvecklingsprojekt i bl.a. Brasilien, Kina, Nederländerna och Sverige. Våtmarkcentrum medverkade i "Aquarius - Farmers as water managers under climate change", ett Interreg IVB Nordsjöprojekt delfinansierat av EU 2009 - 2012. Projektet involverade partners från Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna, Tyskland och Skottland. Den svenska delen av Aquariusprojektet bestod av deltagare från Länsstyrelsen i Hallands län, Hushållningssällskapet i Halland, Region Halland, Högskolan i Halmstad och Laholms Kommun. Våtmarkscentrum har genomfört utvärderingar åt Jordbruksverket och Naturvårdsverket av nationella program för anläggning av våtmarker. Våtmarkscentrum medverkar, genom Hushållningssällskapet i Halland, i utvecklingen av ett nytt redskap för vattenvård i jordbrukslandskapet: integrerade skyddszoner.

Våtmarkscentrum drivs i samverkan mellan Högskolan i Halmstad och Hushållningssällskapet i Halland. Kontaktpersoner vid Hushållningssällskapet är John Strand och Peter Feuerbachlänk till annan webbplats.

Exempel på forskningsprojekt vid Våtmarkscentrum:

Towards recommendations for design, operation and monitoring of constructed wetlands for treatment of effluents from Sewage Treatment Plants (STP) in the Baltic region (WETEFF)

The WETEFF project is a one-year seed project financed by the Swedish Institute. The project leader is Sylvia Waara at the Wetland Research Center, Halmstad University, Sweden. The project runs from the 1st of March 2013 to the 28th of February 2014. Contact: sylvia.waara@hh.se

Flödesproportionell provtagning i anlagda våtmarker

För att erhålla en tillförlitlig bild av vattenreningsförmågan hos anlagda våtmarker har mätningar bl.a. genomförts med automatisk flödesproportionell provtagning i anlagda våtmarker belägna i jordbrukslandskapet i Halland.

Utveckling av strategier för mätning av reningseffektivitet

Våtmarker i jordbrukslandskapet anläggs idag i allt större utsträckning för att minska näringsläckaget till kusten. Våtmarkscentrum arbetar med att utveckla nya angreppssätt för att med rimliga insatser kunna fastställa hur effektiv näringsavskiljningen är i dessa våtmarker.

Plönninge experimentvåtmarker

En försöksanläggning med 18 experimentvåtmarker.Syftet med forskningen i dessa är att klarlägga hur våtmarker bör utformas för att få en hög avskiljning av föroreningar. I experimentanläggningen kan enskilda faktorers betydelse för avskiljningen uppmätas.

Interaktioner mellan biodiversitet och ekosystemfunktion i anlagda våtmarker

Våtmarker anläggs idag i jordbrukslandskapen i Sverige för att återskapa biologisk mångfald och för att öka kvarhållandet av näringsämnen. Genom fältstudier utröns hur biodiversitet och näringsretention samtidigt kan gynnas i anlagda våtmarker.

Sidan uppdaterad 2013-12-20