Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-01-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personskadeförsäkring för studenter

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna är från den 1 juli 2000 försäkrade hos Kammarkollegiet under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan.

Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta.

Ersättning

Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Den försäkrade kan också få ersättning för sveda och värk. Om skadan blir bestående (vid medicinsk invaliditet) ersätter försäkringen inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olägenheter i övrigt.

Rätten till ersättning upphör (preskriberas) tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I övrigt gäller allmänna preskriptionsregler.

En försäkrad persons självrisk vid varje skadehändelse är 500 kronor.

Skadeanmälan

Skadeanmälan skall göras på särskild blankett som tillhandahålls på Kammarkollegiets webbplats. Anmälan ska undertecknas av både den försäkrade (där så är möjligt) och av högskolan. Högskolan ska med sin underskrift bekräfta dels att anmälan gäller en person som omfattas av försäkringen, dels - om det är möjligt - att skadan inträffat under skoltid eller under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Utresande studenter

Högskolan i Halmstad har också tecknat en samlingsförsäkring för utresande studenter, STUDENT UT. Försäkringen är kostnadsfri för studenten och gäller vid utbildning utomlands och avser studenter som är antagna och bedriver grund- eller forskarutbildning och studerar eller praktiserar utomlands enligt ett utbytesavtal mellan Högskolan i Halmstad  och det utländska lärosätet.

Utbytesstudenter

Högskolan i Halmstad har även tecknat en samlingsförsäkring för utländska utbytesstudenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning eller forskarutbildning vid vårt universitet, STUDENT IN.

Sidan uppdaterad 2017-01-31