Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 7,5 hp

Om kursen

Under kursen kommer deltagarna att diskutera förståelsen för kulturella skillnader och heterogena lärandemiljöer där framför allt migration och migrationsprocessen påverkar elevers lärande. Skolans roll som kunskapsförmedlare och mottagare av barn med olika bakgrund kommer särskilt att beaktas. Vikt kommer att läggas vid såväl didaktiska arbetssätt som på psykologiska, sociala och kulturella faktorer, vilka kan påverka språk- och kunskapsinhämtning.

Sammantaget kommer undervisningen att bestå av fem heldagsträffar på campus. Den resterande undervisningen kommer att bedrivas digitalt. Träffarna kommer att ha olika teman:

  • Migrationsprocessen ur såväl ett samhälls- som ett individperspektiv.
  • Mottagandet i skolan: skolans organisation, elevvård, läraren, klassen, interkulturellt förhållningssätt, samverkan mellan myndigheter osv.
  • Skolans heterogena arena – didaktik, kunskapsinhämtande, skolans lärandemiljö i multikulturellt perspektiv.
  • Externa faktorer som påverkar integrering och lärande, t.ex. sociala, psykologiska och kulturella omständigheter.
  • Språkutvecklande arbetssätt och bedömning.
Målgrupp är lärare med lärarexamen, med fokus på lärare som är verksamma i årskurs 1-6, som möter barn och ungdomar som är inne i en migrationsprocess. Kursen ges på kvartsfart under HT 2018. Huvudsakligen sker undervisningen på campus (fem heldagar). Mellan träffarna sker fortlöpande diskussioner med uppgifter och inlämning via lärosätets digitala lärplattform.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Relaterade länkar

Sidan uppdaterad 2018-11-16