Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-10-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Magisterprogram i aktionslärande 60 hp

Om programmet

Utbildningen i aktionslärande erbjuds dig som är en yrkesverksam och aktiv lärare. Du kan här på ett organiserat sätt tillsammans med andra utveckla dig och din profession. Ett långsiktigt och fortlöpande lärande möjliggörs genom att studierna sker på kvartsfart. Du lämnar inte din yrkesvardag utan låter den berikas och utvecklas av studierna.

För att skola och förskola ska utvecklas som en lärande organisation krävs en medveten riktning för elevers såväl som lärares lärande. Aktionslärandet erbjuder strukturer, metoder och redskap för att systematiskt förbättra och kritiskt granska den egna praktiken. Reflektion över den egna praktiken integreras med forskning och teori. Ett erfarenhetsbaserat lärande i yrkesvardagen möter forskning i ett forskande partnerskap där målet är en ökad lärarprofessionalism. Vidare fokuseras kommunikativa färdigheter inom yrket genom att programmet organiserar grupper för dialog och reflektion.

Utbildningen sker på kvartsfart under fyra år. Studietakten är avsedd att ge tid till reflektion kring praktik och teori. Studierna blir på så sätt en integrerad och naturlig del i lärarens vardagsarbete och yrkesutveckling och blir på ett avdramatiserat sätt ett led i ett livslångt lärande. Genom delkurserna löper som allmänt tema lärande och som specifikt tema aktionslärande. Utbildningen ger översikter och möjligheter till fördjupningar inom områden som nya pedagog­roller, lärarprofessionalism, skolkulturanalys och organisationskulturer. I avslutningsfasen skrivs en magisteruppsats kring ett konkret förändringsarbete.

Utbildningen ger ökad kompetens inom fälten lärande, undervisning, handledning och skolorganisation. Kursernas innehåll och arbetssätt skapar goda förutsättningar för uppdrag som förstelärare, utvecklingsledare eller andra karriärvägar som innebär att leda utvecklingsarbete inom skola och förskola.

Examen
Magisterexamen


Arbetsområden
Magisterprogrammet är avsett att stimulera till en utvecklande lärarinsats i utbildningssystemet. Utbildningen ger en ökad allmän kompetens inom fälten lärande, undervisning, handledning och skolorganisation. Den kan också ligga till grund för en roll i skolutveckling eller bidra till att öppna andra karriärvägar inom skola och förskola.

Övrigt
Studiesammankomsterna fördelas preliminärt på ca fyra heldagar per termin.

Innehåll

De i utbildningen ingående kurserna och delkurserna är i princip ordnade enligt följande, men i praktiken mer eller mindre integrerade med varandra. Samtliga kurser ligger inom huvudområdet aktionslärande.

Aktionslärande I, 30 hp
Lärande, utveckling och aktionsforskning 15 hp, avancerad nivå
Organisationslärande och skolkulturer: 15 hp avancerad nivå

Aktionslärande II, 30 hp
Metoder i forskning och utvecklingsarbete: 15 hp, avancerad nivå
Examensarbete: Aktion i egen praktik 15 hp, avancerad nivå

Sidan uppdaterad 2017-10-19