Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samhällsförändring och social hållbarhet 180 hp

Om programmet

Ett program för dig som är intresserad av social hållbarhet och aktuella samhällsfrågor. Om du är beredd att satsa engagemang, tid och ta egna initiativ – då får du genom detta program en intellektuellt stimulerande utbildning som förbereder dig för en rad kvalificerade yrken inom beteende- och samhällsvetenskapliga fältet.

Hållbarhetsfrågor har blivit viktiga i dagens samhälle och i företag
Sociologi erbjuder både kritiska och konstruktiva perspektiv på dagens samhällsutmaningar

På programmet Samhällsförändring och social hållbarhet studerar du samhällsfenomen, förändringsprocesser och sociala relationer av olika slag. Vanliga teman och ämnen som behandlas är globalisering, samhällskonflikter, sociala rörelser, arbetsliv, välfärd, livsstil och identitet. Ett särdrag i programmet Samhällsförändring och social hållbarhet är att sådana teman belyses såväl ur ett samhällsperspektiv som på en socialpsykologisk grupp- och individnivå. Genom olika projekt- och förändringsarbeten kommer du även att få att samarbeta med företag, offentliga organisationer och frivilligorganisationer under utbildningens gång.
Utöver en bred kompetens i sociologi utbildas du särskilt för att kunna förstå, analysera och arbeta för social förändring och social hållbarhet. I sociologi 1–90 studeras hur samhällelig utveckling och förändring påverkar olika gruppers villkor, relationer och sätt att leva. Sociologikurserna avslutas med ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en kandidatuppsats.
Programmet Samhällsförändring och social hållbarhets profilkurser ger fördjupade kunskaper i frågor om social hållbarhet i betydelsen välfärd, rättvisa, social inkludering, jämlikhet, välbefinnande och gemenskap och hur villkoren för dessa förändras genom samhällsutvecklingen. Målet är att öva upp din förmåga att initiera, leda och utvärdera olika typer av förändrings- och hållbarhetsprojekt. Under den sista av de tre profilterminerna genomförs ett större projektarbete i samarbete med parter utanför högskolan.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Utbildningens kärnkompetens efterfrågas på många håll i samhället vilket öppnar för en framtid inom både privat och offentlig sektor. Sociologer återfinns idag inom en mängd områden där kunskaper om människor och sociala processer är särskilt viktiga: undersökningsinstitut, socialförvaltningar, personalavdelningar, kultursektorn, samhällsanalyser och olika former av coachning.
Arbetsuppgifter kopplade till profilämnena samhällsförändring och social hållbarhet ökar också i omfattning, särskilt som företag och kommuner i allt högre grad åläggs att beakta dem i planering och utförande av sina verksamheter. Dessutom erhålls praktiska färdigheter i projektledning samt utrednings- och förändringsarbete som ligger i linje med ett alltmer projektorienterat arbetsliv.

Studier utomlands
Termin 5 kan du helt eller delvis läsa utomlands. Detta ordnar du själv i samråd med lärarna. Högskolan har avtal med flera universitet inom och utanför Europa, och administrerar även MFS-stipendier för den som vill genomföra en fältstudie i ett utvecklingsland.

Innehåll

År 1
Sociologi (1-30) 1-30 30 hp
- Samhälle och samhällsförändring 7,5 hp
- Sociala relationer och emotioner i förändring 7, 5 hp
- Forskningsprocessen 15 hp

Social hållbarhet i en föränderlig värld I 1-30 30 hp
- Social hållbarhet: välfärd, inkludering och exkludering 7,5 hp
- Svensk politik, offentlig förvaltning och välfärdssamhällets organisering 7,5 hp
- Att läsa statistik och genomföra undersökningar med kvantitativa metoder, 7,5 hp
- Utredning och rapportskrivande 7,5 hp

År 2
Sociologi 31-60 30 hp
- Social differentiering och globalisering 7,5 hp
- Vardagsliv, identitet och grupper i förändring 7,5 hp
- Forskningsprocessen 7,5 hp
- Uppsats 7,5 hp

Social hållbarhet i en föränderlig värld II 31-60 30 hp
- Public sociology, aktionsforskning och tillämpad sociologi 7,5 hp
- Arbetsliv och organisation 7,5 hp
- Staden och sociala rörelser 7,5 hp
- Social hållbarhet i praktiken 7,5 hp

År 3
Social hållbarhet III 61-90 30 hp
- Sociala risker 7,5 hp
- Projektdrivet socialt utvecklingsarbete 7,5 hp
- Projektarbete, genomförande och redovisning15 hp

Sociologi (61-90) 30 hp
- Sociologisk teori och metod 15 hp
- Uppsats 15 hp

HT 2019 (Halmstad, 100%)

Anmälan stängd


Sidan uppdaterad 2018-05-02