Sök

Hästunderstödd terapi för barn och ungdomar med psykisk ohälsa: En randomiserad kontrollerad longitudinell studie

Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna ökar i Sverige. Hästunderstödd terapi (HUT) har visat biopsykosociala fördelar och terapeutiska resultat vid olika sorters psykisk ohälsa. Projektet riktar sig till barn och ungdomar med psykisk ohälsa i form av ångestdriven sjukdom som till exempel anorexia.

Bakgrund

Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna ökar i Sverige. Det är både en egen upplevd ohälsa där barn eller ungdomar själva rapporterar mer psykiska besvär såväl som att fler får en psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen, 2017). Parallellt med den ökade ohälsan föreskrivs behandling med psykofarmaka till fler barn och unga. Tidiga psykosociala insatser för barn i risksituation att utveckla varaktig psykisk ohälsa är av vikt för att den psykiska ohälsan inte skall förvärras och påverka viktiga aspekter som skolgång och kamratrelationer negativt.

Djurunderstödda terapier har visat sig kunna utgöra en komplementär behandling till barn och unga med psykisk ohälsa. Hästunderstödd terapi (HUT) har visat biopsykosociala fördelar och terapeutiska resultat vid olika sorters psykisk ohälsa och i dagens högteknologiska vård med betoning på medicinsk behandling är det av stor betydelse att beakta icke traditionella behandlingsmetoder som kan medföra betydande förändring för enskilda individer. Projektet riktar sig till barn och ungdomar med psykisk ohälsa i form av ångestdriven sjukdom som till exempel anorexia.

Utveckling och implementering av hästassisterade terapeutiska aktiviteter som en del i behandlingsutbudet för barn och ungdomar med psykisk ohälsa kan bidra till förbättrade förutsättningar för barn och unga att undvika utanförskap, bristande skolgång och svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Studien är randomiserad kontrollerad longitudinell studie. Designen i studien kombinerar kvalitativa (intervjuer) med kvantitativa metoder (standardiserade frågeformulär och fysiska mått).

Deltagare och urval

Inklusionskriterier för deltagande i studien är barn och ungdomar mellan 7–18 år som visar tecken på psykologisk stress och ångest i form av till exempel; ätstörningar, skolvägran, ont i magen och svårigheter i kamratrelationer, och som från skolhälsovårdens elevvårdsteam eller behandlare inom BUP i Skåne bedöms som lämpliga för hästunderstödd behandling vid Humlamaden.

För att inkluderas i studierna ska deltagarna kunna förstå och tala svenska, och rekryteringen skall ske konsekutivt. Skriftlig och muntlig information om studien ges av personal på BUP alternativt personal i skolhälsovården till både barnet/ungdomen som möter inklusionskriterierna och deras närmast anhörig under perioden från januari 2023 tills tillräckligt många studiedeltagare är rekryterade.

Ansökan om etiskt godkännande vid etikprövningsmyndigheten för projektet har skickats in till etikprövningsmyndigheten. Projektet förväntas generera två till fyra vetenskapliga publikationer.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt