Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Lika rättigheter och möjligheter

Diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2009 har till sitt ändamål att motverka diskriminering och trakasserier på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Universitet och högskolor ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja studenters lika rättigheter utifrån de ovan nämna diskrimineringsgrunderna; förebygga och förhindra att någon student utsätts för trakasserier; upprätta en årlig plan som ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att främja likabehandling och för att förebygga och förhindra trakasserier; utreda omständigheterna kring uppgivna trakasserier och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier.

Likabehandlingsplan

Enligt Högskolan i Halmstads Policy för lika villkor 2016–2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska Högskolan arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald utifrån två aspekter. Den ena bygger på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Varje individ har rätt till en jämlik behandling. Den andra handlar om kvalitet. Högskolan i Halmstad ser jämställdhet och mångfald som viktiga kvalitetshöjande faktorer eftersom personal och studenter med olika bakgrund, synsätt, kunskaper och erfarenheter skapar möjligheter till en ökad kreativitet och bidrar till en större mängd kunskap och kompetens.

Det övergripande ansvaret för genomförandet av arbetet för lika villkor samt lika rättigheter och möjligheter vid Högskolan i Halmstad har högskolestyrelsen och rektor. Styrelsen beslutar vart tredje år om övergripande policy inom området. Åtgärds- och handlingsplaner fastställs av rektor. Ansvaret för att de övergripande målen uppnås ligger hos alla individer inom Högskolan i Halmstad, både personal och studenter. Ett särskilt ansvar finns hos chefer, styrelser, nämnder, råd och kommittéer.

Åtgärds- och beredskapsplan mot trakasserier

Målsättningen är att ingen ska utsättas för kränkningar i form av diskriminering eller trakasserier. Den som ändå blir utsatt har rätt till stöd och hjälp. För detta ändamål har Högskolan tagit fram riktlinjer avseende diskriminering och trakasserier. Syftet med riktlinjerna är att förhindra trakasserier bland personal och studenter på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Syftet är också att förhindra trakasserier av annan karaktär som inte har samband med ovanstående grunder. Sådana trakasserier av annan karaktär benämns också kränkande särbehandling i arbetslivet och regleras av arbetsmiljölagen.

Riktlinjerna innehåller en vägledning om hur en student eller anställd ska gå till väga när hon eller han känner sig trakasserad. Där finns även rutiner för hur trakasserier och anmälningar om trakasserier ska hanteras vid Högskolan. Information om hur en utredning av en anmälan kommer att gå till, samt vilka eventuella åtgärder som kommer att vidtas mot personer som trakasserar, ingår också.

Funktionsnedsättning​

Högskolan i Halmstad har ett särskilt ansvar för att arbeta aktivt för att personer med funktionsnedsättning ska kunna besöka, studera och arbeta vid Högskolan på likartat sätt som en person utan funktionsnedsättning. Enligt Högskolan i Halmstads policy för jämställdhet och mångfald ska Högskolan verka för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i Högskolans verksamhet på likartat sätt som en person utan funktionsnedsättning. Högskolan ska verka för en tillgänglig och god miljö i fysisk, social som psykologisk bemärkelse, samt tillhandahålla pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning.

På Högskolan i Halmstad finns samordnare för pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning inom avdelningen för utbildningsstöd.

Sidan uppdaterad 2018-09-04