Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Här visas kursplaner som har akademitillhörighet från våren 2015 och framåt.

Kursplaner med litteraturlistor vid Högskolan i HalmstadKurskod eller del av benämning: Förklara terminsval


Close
Sök kursplan
Ange hela eller en del av kursens namn. Om du vet kurskoden så kan du skriva in den direkt.

Termin
Välj den termin kursen startade.

Äldre kursplaner
Kursplaner före ht 2007 beställs via webb-formulär eller genom att välja 'Äldre kursplaner' längst ner i listan.

Obs! För att söka på kurskod eller del av benämning måste du även välja starttermin för kursen.

 

Alla kurser ska ha en fastställd kursplan

För alla kurser som ges på Högskolan i Halmstad ska det finnas en kursplan. Kursplaner fastställs av akademiråd.

I kursplanen ska följande anges:

 • kursens benämning,
 • om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå,
 • antal högskolepoäng som kursen omfattar,
 • kursens fördjupning i förhållande till examensfordringarna för kandidat-, magister- respektive masterexamen,
 • kursens mål,
 • det huvudsakliga innehållet i kursen,
 • den kurslitteratur och de övriga läromedel som gäller för kursen,
 • de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till kursen (särskild behörighet),
 • formerna för att bedöma studenternas prestationer,
 • kursens betygsskala,
 • om kursen är uppdelad i delar, och
 • om antalet tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperioder för att bli godkänd är begränsat.

I kursplanen skall det också anges när kursplanen eller en ändring av den skall börja gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs. (Högskoleförordningen 6 kap 15 §).

Reglerna för kursplaner finns beskrivna i:

Högskoleförordningenlänk till annan webbplats

Studieadministrativa bestämmelserlänk till annan webbplats

Enligt högskoleförordningen 6 kap 22 § sägs att om antal tillfällen för prov som en student får genomgå för att få godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs begränsas, skall antalet tillfällen bestämmas till minst fem. Om godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs förutsätter att studenten genomgått praktik eller motsvarande utbildning med godkänt resultat, skall antalet praktik- eller motsvarande utbildningsperioder bestämmas till minst två.

Enligt Högskolans Studieadministrativa bestämmelser har studenter rätt till en ordinarie tentamen och två omtentamenstillfällen enligt gällande läsårsindelning. Om ytterligare tillfällen krävs måste studenten vara beredd att
tentera enligt eventuell ny eller förändrad kursplan. Detta gäller oberoende av om samtliga tre tentamenstillfällen har utnyttjats eller ej. Examinator har dock rätt att ge ett extra tentamenstillfälle om särskilda skäl föreligger.

Alla obligatoriska moment skall anges i såväl kursplan som schema.

I kursplanen ska det tydligt framgå att kursutvärdering ska genomföras och sammanställas.

Kursplan inklusive litteraturlista ska finnas tillgänglig senast en månad före sista ansökningsdag. Kursplanerna kan i detta läge fastställas med en preliminär litteraturlista. Definitiv litteraturlista ska fastställas senast den 15 maj för kommande hösttermins kurser respektive den 15 november för kommande vårtermin.

Sidan uppdaterad 2018-10-17