Behörighet

För att du ska kunna bli antagen till en utbildning på en högskola eller ett universitet måste du uppfylla vissa krav på förkunskaper. Vilka förkunskaper som krävs skiljer sig åt mellan olika utbildningar.

Vad händer efter att du har ansökt om reell kompetens?

När du har ansökt om bedömning av reell kompetens genom att följa våra anvisningar, handläggs din ansökan enligt en bestämd ärendegång.

Din kompletta ansökan med alla bilagor granskas av en kartläggare vid Högskolan i Halmstad. Du kan under handläggningstiden komma att bli kontaktad för att komplettera din ansökan med utförligare beskrivningar av kunskaper och färdigheter eller dokument som styrker din beskrivning. Begäran om komplettering kan ske på olika sätt, till exempel via mail eller telefon.

Med utgångspunkt i din ansökan med beskrivningar och dokumentation görs en bedömning av de kunskaper och färdigheter som har redovisats, i förhållande till de förkunskapskrav som gäller för den utbildning du har sökt. Bedömningen görs av ämneskunniga för den utbildning du har sökt.

Du får ditt beslut via e-post.

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet om behörighet. Information om hur du överklagar finns i ditt antagningsbesked.

Undantag

Undantag innebär att en sökande som utan att uppfylla behörighetskraven bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen, befrias från ett eller flera behörighetskrav för en specifik utbildning vid ett specifikt antagningstillfälle. Vill du ansöka om undantag bör detta motiveras i en särskild skrivelse som ska bifogas din ansökan. Undantag beviljas dock väldigt sällan.

uppdaterad

2019-06-04

Kontakt

Dela

Kontakt