Sök i databasen


Svensk musikhistorisk bibliografi

Kungliga biblioteket

Är en del av den totala LIBRIS-databasen. Innehåller referenser till böcker och artiklar i svenska musiktidskrifter, musikartiklar i andra tidskrifter samt dokument på Internet.

Täckning

1991 - nutid.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.