Undervisning och handledning

Biblioteket erbjuder undervisning och handledning i informationssökning och referenshantering.

Bibliotekets undervisning

Vi utformar undervisning tillsammans med lärare för att hjälpa studenterna att uppnå de lärandemål som rör informationssökning.

Innehåll

Ofta genomförs undervisning flera gånger i samma utbildningsprogram. Då bör en progression finnas i innehållet. De undervisande bibliotekarierna arbetar aktivt för såväl integration som progression.

Det är viktigt att undervisningen kopplas till uppgifter i kursen där informationskompetens behövs, till exempel uppsatsarbete.

Exempel på innehåll

 • sökstrategi
 • relevanta informationskällor
 • källkritik och sökkritik
 • att värdera sökresultat
 • att tolka och hantera referenser.

Vi undervisar även på engelska.

Kontakt

Om du som lärare vill att vi undervisar på din utbildning använder du formuläret på Insidan. Förfrågan ska göras minst 4 veckor innan önskat lektionstillfälle.

Två personer skriver på bärbara datorer i biblioteksmiljö

Photo by NEC Corporation of America with Creative Commons license.

Söksupport för studenter

Söksupport för forskare

Du som är forskare vid Högskolan i Halmstad kan få hjälp med

 • avancerad informationssökning (välja sökord, söka i relevanta databaser, använda olika sökstrategier)
 • systematiska översikter (som ovan samt metodstöd enligt evidensbaserad praxis).

Biblioteket utför större litteratursökningar, till exempel systematiska sökningar, i mån av tid. Sökningarna sker i samarbete mellan bibliotekarier och forskare och förutsätter en kontinuerlig dialog. Kontakta oss så diskuterar vi förutsättningar för vidare samarbete.

Ett exempel på hur sökprocessen kan se ut:

 1. Första mötet: Forskaren tar med frågeställningar, eventuell PICO eller motsvarande modell, en eller flera relevanta artiklar samt preliminär tidsplan. Tillsammans diskuterar vi inklusions- och exklusionskriterier, lämpliga databaser och söktermer.
 2. Efter första mötet: Bibliotekarien utformar en preliminär sökstrategi och gör en testsökning. Forskaren går igenom sökresultatet och bedömer relevansen.
 3. Vi träffas igen för att optimera sökstrategin.
 4. När vi har utarbetat en bra sökstrategi gör bibliotekarien, alternativt forskaren, sökningar i relevanta databaser.
 5. Om bibliotekarien gör den slutliga sökningen läggs sökresultatet in i ett referenshanteringsprogram och levereras tillsammans med dokumentation.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt