Sök

Introduktionskurs för doktorander

7,5 hp

Kursen är indelad i tre delkurser; Vetenskapsteori (3 hp), Forskningsetik (2,5 hp) samt Högskolepedagogik (2 hp).

Vetenskapsteori 3 hp
(Theory of Science 3 credits)
Delkursen vetenskapsteori behandlar vetenskapsteorins utveckling och utvecklingen av ontologiska och epistemologiska antaganden som utgångpunkt för olika paradigm och forskningsansatser. I delkursen ges en översikt över kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoders för- och nackdelar och hur de kan komplettera varandra samt giltighets- och trovärdighetskriterier för kvantitativa och kvalitativa metoder. Vidare ges utrymme för kritisk diskussion avseende skilda forskningsansatsers för-och nackdelar, giltighet och trovärdighet.


Forskningsetik 2,5 hp
(Research Etics 2,5 credits)
Delkursen forskningsetik behandlar nationella och internationella lagar och principer som reglerar olika delar av forskningsetiken, forskningens metoder och konsekvenser. Delkursen behandlar vidare frågor kring värdeaspekter och etiska överväganden i relation till eget och andras forskningsområden och metodval. I delkursen belyses även områden såsom etiska kommittéers funktion, vetenskaplig oredlighet, publiceringsetik, forskningsetiska utmaningar i relation till ny teknik samt forskningens relation till samhället.


Högskolepedagogik 2 hp
(Teaching and Learning in Higher Education 2 credits)
Delkursen högskolepedagogik behandlar samhällets mål och regelverk för högre utbildning samt didaktiska redskap. Delkursen behandlar vidare former för planering, genomförande samt examination av högre utbildning relaterat till det egna kunskapsområdet i syfte att utveckla studentens pedagogiska kompetens.

Kursen kan endast sökas av doktorander som är antagna till forskarutbildning på Högskolan i Halmstad.

VT 2023 (Campus, Halmstad, 33%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R1099

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarutbildningsnivå.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 06

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela