CINDERELLA

Konventionellt jord- och skogsbruk på dränerad torvmark orsakar torvnedbrytning, växthusgasemissioner och slutligen förlust av produktiv mark.

Återställande av våtmark kan reducera dessa effekter och återskapa ekosystemtjänster inkluderande vatten och näringsretention, vattenrening och översvämningsskydd.

Paludikultur (lat. palus – träsk) är ett innovativt koncept som tillåter återskapade torvmarker att förbli i produktiv användning.

Paludikultur innefattar odling av adapterade arter (vass, kaveldun, halvgräs, rörflen), skördeteknik och användning av biomassan.

Projektet är EU-finansierat med deltagare från Tyskland, Holland, Danmark och Sverige.

CINDERELLA : Comparative analysis, INtegration anDExemplaRy implEmentation of cLimate smart LAnd use practices on organic soils

uppdaterad

2019-05-07

Kontakt

Dela