Rötning av hästgödsel – från kvittblivningsproblem till ekonomisk och miljömässig resurs

Hantering av hästgödsel är i dag förknippat med stora kostnader för hästföretagarna. En lösning kan vara att hästgödseln utnyttjas för rötning i en biogasprocess. Därmed kan gödseln bli värdefull både ur ekonomisk synpunkt och för miljön.

Ett problem med hästgödseln är att den snabbt börjar kompostera vilket medför att den tappar energiinnehåll. Detta projekt studerar hur hästgödsel optimalt kan utnyttjas för biogasproduktion samt de ekonomiska och miljö- och klimatmässiga vinster som kan uppnås genom detta.

Projektet tar fram ett förslag på ett fungerande hanteringssystem som ger maximal metanproduktion i biogasprocessen samtidigt som det är ekonomiskt och praktiskt för hästföretagaren.

Projektet genomförs i samarbete med Hushållningssällskapet i Halland.

uppdaterad

2019-07-19

Kontakt

Dela