Ny programchef för jämställdhetsintegrering

Anna Isaksson blir Högskolans första programchef för jämställdhets­integrering från den 1 juli. Anna Isaksson är universitetslektor vid Högskolan i Halmstad och har forskat mycket om arbetsliv, organisation och förändrings­arbete utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv. Hon kommer att ha det övergripande ansvaret för att utveckla och driva arbetet med jämställdhetsintegrering vid lärosätet.

– Jag kommer att arbeta med akademierna och stödverksamheten för att stödja, följa upp och analysera hur vi säkerställer att jämställdhetsaspekterna är närvarande i vårt kvalitetssystem, berättar Anna Isaksson. Det gäller alltifrån hur ett jämställdhetsperspektiv kommer till uttryck i våra styrdokument och riktlinjer, till hur vi implementerar och arbetar med jämställdhetsaspekterna i praktiken. Och inte minst hur vi följer upp detta arbete och också utvecklar det vid behov.

”Jag kommer att arbeta med akademierna och stödverksamheten för att stödja, följa upp och analysera hur vi säkerställer att jämställdhetsaspekterna är närvarande i vårt kvalitetssystem.”

– Anna Isaksson

Testar nya former för jämställdhetsarbete

Redan nu bedriver Högskolan ett jämställdhetsarbete och arbetar utifrån de jämställdhetspolitiska målen, men nu kommer nya former för arbetet att testas. Bland annat ska programchefen arbeta vidare med operationaliseringen av lärosätets JiHU-plan (jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet). Bakom planen ligger ett stort arbete med kartläggningar och analyser som sedan har mynnat ut i ett antal mål och aktiviteter som berör stora delar av verksamheten.

Uppdraget som programchef tangerar stora delar av Anna Isakssons forskningsområde.

– Jag kommer att ha stor nytta av de såväl teoretiska som praktiska kunskaperna och erfarenheterna som jag har från min forskning om jämställdhetsarbete i organisationer. I olika samverkansprojekt inom både kvinnodominerade och mansdominerade sektorer har jag arbetat med jämställdhetsfrågor och normkritiskt perspektiv.

Goda förutsättningar för att bygga ett kvalitetssystem

Högskolan har en särskilt viktig uppgift när det gäller att uppfylla målet om jämställd utbildning. Det innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Lärosätena ska säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv kommuniceras och förankras i planering av utbildningens upplägg, bland annat genom valet av litteratur, handledare och föreläsare.

– Jag är verkligen glad över att Anna Isaksson har utsetts till Högskolans första programchef för jämställdhetsintegrering, säger vicerektor Pernilla Nilsson. Anna är väl insatt i Högskolans kvalitetsarbete och mycket kunnig i frågor som rör jämställdhets- och förändringsarbete. Att programchefen även sitter i kvalitetsrådet ger mycket goda förutsättningar för att bygga ett kvalitetssystem, som på ett systematiskt sätt tar dessa viktiga frågor i beaktande.

Text: Rebecca Staver
Bild: Magnus Karlsson

Publicerad

2018-06-08

kontakt

Dela