Sök

Antagning till forskarutbildning

Forskarutbildningsutskottet vid Högskolan i Halmstad beslutar om antagning till utbildning på forskarnivå.

Överblick över antagningsprocessen

Processkarta över antagningsprocessen för forskarstudier. Illustration.

Klicka på bilden för att få en överblick hur antagningen går till avseende utbildning på forskarnivå.

Mål för forskarutbildningen

Forskarutbildningen är avsedd att leda till licentiatexamen eller doktorsexamen.

Den som har antagits för studier till doktorsexamen kan avlägga licentiatexamen som en etapp i studierna. Studerande som antagits till utbildning på forskarnivå för att avlägga licentiatexamen och som senare vill fortsätta till doktorsexamen måste ansöka på nytt om detta. Studerande som antagits till utbildning på forskarnivå med avsikten att avlägga licentiatexamen och som under studietiden vill ändra slutmål till doktorsavhandling kan anmäla intresse om detta om det finns finansieringsmöjligheter för hela utbildningen. Innan beslut om antagning fattas ska en välgrundad diskussion genomföras med tilltänkt doktorand för att klargöra slutmålet (licentiat- eller doktorsexamen) med studierna.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande dels har grundläggande behörighet och dels särskild behörighet enligt den allmänna studieplanen för varje enskilt ämne på forskarnivå. Den sökande ska dessutom ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Nedan återges en beskrivning av grundläggande behörighet enligt Högskoleförordningen. Gå in på respektive allmän studieplan för att veta vad särskild behörighet innebär inom respektive forskarutbildningsämne.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ansökan om antagning

Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå ska göras på särskild blankett. Till ansökan ska bifogas styrkta betygsavskrifter exempelvis examensbevis och eventuella övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Till grund för beslut om antagning ska akademin utöver den sökandes handlingar redovisa underlag som klart utvisar tillgång till nödvändiga resurser (handledning och vad som i övrigt krävs för studiernas genomförande). Av underlag ska det också framgå hur studierna ska finansieras. I ansökan krävs dessutom studierektorns beslut om behörighet. Ansökan skrivs under av sökande, akademichef och studierektor innan den överlämnas till forskarutbildningsutskottet. Klicka på länken nedan för att nå ansökningsblanketten.

Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå Pdf, 947.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Övergång från annat lärosäte

Av Högskoleförordningen framgår det att en högskola som har fått tillstånd att utfärda examina på forskarnivå inom ett område får besluta att en doktorand som har antagits vid något annat universitet eller någon annan högskola får övergå till högskolan och fortsätta sin utbildning och examineras där. Det gäller dock bara om doktoranden har haft huvuddelen av sina forskarstudier förlagda till den högskola inom det område som tillståndet att utfärda examina avser. Flertalet doktorander har valt att övergå till forskarutbildning vid Högskolan i Halmstad. Samma blankett som för nyantagning används vid övergång från annat lärosäte.

Beslut om antagning

Det är forskarutbildningsutskottet (FUU) som beslutar om antagning på forskarnivå. Detta gör utskottet på delegation från forsknings- och utbildningsnämnden (FUN). Det är berörd studierektor för forskarutbildningen som föredrar ärendet i utskottet.

För mer utförlig information om vilka regler som gäller för antagning till utbildning på forskarnivå, se Högskolans antagningsordning.

Antagningsordning för Högskolan i Halmstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skillnad mellan antagning och anställning

Det är viktigt att skilja på antagning och anställning av doktorand. Alla doktorander vid Högskolan i Halmstad är antagna som doktorander, men det innebär inte att alla doktorander har en doktorandanställning vid Högskolan. En doktorand kan exempelvis vara anställd på annat lärosäte, företag eller inom offentlig organisation men vara antagen till forskarutbildning vid Högskolan i Halmstad.

Doktorandanställning

De flesta doktoranderna på Högskolan i Halmstad har en doktorandanställning vid Högskolan. Under lediga anställningar (klicka på länken nedan) kan du se vilka anställningar som är utannonserade vid Högskolan just nu. För att få mer information om vad det innebär att vara anställd som doktorand se Högskolans anställningsordning, se länk nedan. Du hittar även mer information i doktorandguidens kapitel som heter Anställning som doktorand.

Lediga anställningar

Anställningsordning vid Högskolan i Halmstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finansiering av forskarstudier

Studier på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad finansieras i normalfallet genom anställning, antingen vid Högskolan i Halmstad (i första hand doktorandanställning) eller hos en annan arbetsgivare (extern anställning).

Finansieringsformer som accepteras vid Högskolan i Halmstad

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt