Sök

Checklista vid antagning till utbildning på forskarnivå

Översikt över antagningsprocessen vid utbildning på forskarnivå och vem som ansvarar för vad i processen.

Akademi

Annonsering

Vid annonseringen anges de särskilda krav som ska vara uppfyllda för att antas som doktorand.

Behörighetsprövning och lämplighetsprövning

Görs av studierektor, efter samråd med forskningsmiljöns ledning samt tilltänkt huvudhandledare.

Urval

Görs bland de sökande som uppfyller behörighetskraven av forskningsmiljöns ledning, tilltänkt huvudhandledare, i samråd med akademins ledning samt studierektor.

Bedömning av studiefinansiering

Akademin bedömer om studiefinansiering kan säkerställas.

Ansökan

Ansökan ska göras på särskilt formulär. Fylls i av den sökande i samråd med den akademi där doktoranden ska anställas. En välgrundad diskussion ska genomföras med tilltänkt doktorand för att klargöra slutmål med studierna. Ansökan granskas av studierektor. Underlag ska bifogas ansökan såsom styrkta betygsavskrifter och underlag som utvisar tillgång till nödvändiga resurser. Ansökan med underlag, förslag på handledare samt eventuellt önskemål om startdatum skickas till FUN (delegerat till forskarutbildningsutskottet).

Individuell studieplan

Upprättas i anslutning till antagningen. Ska redovisas till FUN (delegerat till forskarutbildningsutskottet) senast tre månader efter antagning.

Tillgodoräknande

Beslut om eventuellt tillgodoräknande av tidigare utbildning avgörs av huvudhandledare.

Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) genom forskarutbildningsutskottet

Beslut

FUN genom dess forskarutbildningsutskott fattar beslut om antagning till utbildning på forskarnivå.

Utbildningsstöd

Registrerar uppgifter om antagning i Ladok.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt