Sök

RE-DACT – Research on Disinformation and Conspiracy Theories

Vår förmåga att skapa en korrekt förståelse för vår omvärld, framför allt rörande viktiga ämnen och frågor, är av avgörande betydelse för våra möjligheter att fungera som individer. Men det är också av stor betydelse för fungerandet av samhälleliga institutioner, och ytterst demokratin, att människor kan skapa en korrekt förståelse för omvärlden.

Desinformation och konspirationsteorier är i sig inte några nya fenomen, men med den utveckling som skett under de senaste decennierna (t.ex. internet och inte minst sociala medier) så har exponeringen för, och spridandet av, desinformation och konspirationsteorier ökat exponentiellt.

På en individnivå är dessa fenomen relaterade till bland annat hälsorelaterade (till exempel att inte acceptera en viss medicinsk behandling) samt miljörelaterade beslut (till exempel att inte tro på rapporter om klimatförändring och därav inte heller minska sin egen miljöpåverkan). På en mer samhällelig nivå är desinformation och konspirationsteorier relaterade till bland annat minskat förtroende för politiker, etablerade medier, samhälleliga institutioner, läkemedelsföretag och sjukvård, samt minskad benägenhet att delta i demokratiska processer (till exempel att rösta i riksdagsval). Dessutom är desinformation, och kanske framförallt konspirationsteorier, också relaterat till ökad polarisering i samhället med ökade gruppmotsättningar och fördomar som följd (och i förlängningen aggression och våld). Dessa fenomen, och den ökade spridningen och exponeringen av dem, utgör en global samhällsutmaning.

Tvärvetenskaplig forskning

RE-DACT har bildats i syfte att utveckla och bedriva tvärvetenskaplig forskning inom området samt att erbjuda utbildning för organisationer på temat desinformation och konspirationsteorier.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt