Sök

Hälsa och hållbarhet. Individuellt ansvar eller demokratisk politik?

Forskningsprojektet analyserar hur hälsa och hållbar utveckling behandlas i det svenska utbildningssystemet och i offentlig verksamhet. Det är tvärvetenskapligt med forskare från disciplinerna historia, statsvetenskap och utbildningsvetenskap.

Med ansvarsfrågan i fokus

Projektet betonar utbildningens roll för att utveckla ungas deltagande i ett demokratiskt samhälle. Det är särskilt aktuellt i en tid där alternativa kunskapskällor blir vanligare och där individens ansvar och valfrihet har fått större utrymme. Forskningen har speciellt fokus på skillnader mellan individuellt och samhälleligt ansvar för hälsa och hållbar utveckling.

Kollage av bilder, text om BMI, bild på pizza, klimatdemonstrationer och en skylt om att gå i trappan för kaloriförbränningens skull.

Bild: Joachim Brink och Claes Malmberg

Hälsa och hållbar utveckling

Intresset för hälsa och hållbar utveckling grundas i flera iakttagelser: för det första att utbildning ska främja unga människors utveckling till aktiva och deltagande medborgare i ett demokratiskt samhälle, och för det andra att hälsa och hållbar utveckling är två samtida utmaningar som kännetecknas av en ansvarsparadox. Paradoxen innebär att ansvaret för att lösa problemen läggs på individen samtidigt som problemen orsakas av samhälleliga faktorer och därför kräver politiska lösningar. Den tredje iakttagelsen är att området innehåller både olika uppfattningar om kunskapsläget och konflikter mellan olika värden.

Forskning – studier i projektet

  • Hemmasittare. Om hur stat, kommuner och skolor ser på orsaker och åtgärder gällande elever med problematisk frånvaro (Ulf Petäjä).
  • Historiska perspektiv på hälsa och fysisk fostran inom skolans värld, cirka 1850–2020 (Tomas Nilson).
  • Hälsa och hållbar utveckling och skolans demokratiska uppdrag – forskningsöversikt (Claes Malmberg och Anders Urbas).
  • Hälsa och hållbar utveckling i läromedel för ämnena biologi, naturkunskap samt idrott och hälsa (Claes Malmberg, Tomas Nilson och Anders Urbas).
  • Studier av hälsosystem: kvalitet och effektivitet i olika hälsosystem (skattefinansierade offentliga system respektive försäkringsbaserade system) (Lars Nordgren).
  • Healthcare matching and coordination – value creation of health (matchning och koordinering av hälso- och sjukvårdstjänster) (Lars Nordgren).
  • Värdekonflikter i hållbarhet: politikens eller förvaltningens ansvar? (Petra M. Svensson).

Om projektet

Projektdeltagare

Associerad projektdeltagare

Lars Nordgren, docent i tjänstevetenskap, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. lars.nordgren@ism.lu.se

Finansiering

Hållbar utveckling för högstadieskolor 2017–2018 (finansiär Skolverket), 2 300 000 kr
Hållbar utveckling för gymnasieskolor 2019 (finansiär Skolverket ), 750 000 kr
Medverkande vid konferenser om lärande för hållbar utveckling 2019 (finansiär Skolverket), 41 100 kr
Hållbar utveckling för årskurs 1–6, 2019 (finansiär Skolverket ), 1 900 000 kr

Vetenskapliga publiceringar

Nordgren, L. 2021. ’Samhällsekonomisk analys av antibiotikaresistens’, Socialmedicinsk tidskrift, Vol. 98, Nr. 2.

Nordgren, L. (2021). Det ’rena sjukhuset”: ett ledningsperspektiv - En diskursanalys av hantering av antibiotikaresistens på sjukhus’, Socialmedicinsk tidskrift, Vol. 98, Nr. 1, sid. 131-144.

Nordgren, L. (2021). ’Det rena sjukhuset’, i Efter antibiotika: Om smitta i en ny tid, Stockholm: Fri Tanke. Isbn 978-91-8913-995-4.

Nordgren, L., Wingner Leifland, C. Planander, A., (2020). ’Value co-creation of healthcare services- developing a healthcare matching model’. International Journal of Business and Social Science. Vol. 11 No. 8, sid. 35-46.

Nordgren, L. 2021. ’Samhällsekonomiska konsekvenser av antibiotikaresistens’, i Efter antibiotika: Om smitta i en ny tid, Stockholm: Fri Tanke. Isbn 978-91-8913-995-4.

Malmberg, Claes & Urbas, Anders (2020). The Virtue of Citizenship. The Deficit of Democratic Politics in Science Education, in Melville, Wayne & Kerr, Donald (ed.). Virtues as Integral to Science Education: Understanding the Intellectual, Moral, and Civic Value of Science and Scientific Inquiry. Routledge, 2020, 1.

Malmberg, Claes; Urbas, Anders och Nilson, Tomas (2020). Health education, obesity and the making of citizens, in Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research, Vol. 2, Issue 1. 8 (2020).

Urbas, Anders och Malmberg, Claes (2019). Värden, demokrati och lösningar på samhällsproblem – exemplet kost och hälsa, i Nordgren, Lars och Hansson, Kristoffer (red.). Health management – Att skapa vinst och värde i välfärden. Stockholm: Sanoma utbildning.

Malmberg, Claes and Urbas, Anders (2019) A paradox of responsibility – stress and obesity in Swedish schools. Health Innovation conference, Halmstad university, Båstad October 15th – 16th.

Malmberg, Urbas & Nilsson (2019) Health education in school – a paradox of responsibility. ESERA-conference Bologna 2019

Malmberg, Claes and Urbas, Anders (2018). Health in school – individual responsibility and democratic politics, Cultural Studies of Science Education Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. doi: 10.1007/S11422-018-9882-0

Malmberg, Claes; Urbas, Anders and Nilson, Tomas (2018). Utbildning om hälsa och hållbar utveckling. Forskning om Naturvetenskaperna Didaktik (FND2018), Malmö, Sverige. november, 2018.

Malmberg, Claes and Urbas, Anders (2018). Health and sustainable development education – A paradox of responsibility? European Science Education Research Association (ESERA). Special Interest Group (SIG) 4. Science/Environment/Health. Kiel, Germany. 19th -21st August 2018.

Malmberg, Claes (2018) Professional development in education for sustainable development – a Swedish example. International Organisation for Science and Technology Education (IOSTE) Future educational challenges from science and technology perspectives, Malmö 13th – 17th August 2018

Malmberg, Claes; Urbas, Anders and Nilson, Tomas (2018). Nutrition Education and Citizenship. 12th Conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB), Zaragoza, Spain. 2-6 July, 2018.

Malmberg, Claes and Urbas, Anders (2017). Health education and citizenship – from democratic politics to individual responsibility? 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Dublin, Ireland, 21st-25th August, 2017.

Malmberg, C. Urbas, A. & Nilson (submitted) Health, Obisity and the (un)making of citizens. Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research.

Malmberg, C. & Urbas, A. (in print) The Virtue of citizenship. The deficit of democratic politics in science education. In Kerr, D. & Melville, W. (Eds) Virtues, Science and Science Education. London: Routledge.

Malmberg, C. & Urbas, A. (under review) The framing of health and sustainable development contributes and reinforce the paradox of responsibility. In Zeyer, A., & Kyburz-Graber, R. (Eds.). Science | Environment | Health –Towards a Science Pedagogy of Complex Living Systems.Dordrecht, Boston, London: Springer.

Nordgren, L., Hansson, K. 2019. (red.) ’Health Management. Vinst, värde och kvalitet i hälso- och sjukvård.’ SANOMA.

Nordgren, L. 2017. (red.) ’Health Management. Att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig’, SANOMA.

Nordgren, L., Wingner Leifland, C. Planander, A., (under review).’ Value co-creation of healthcare services- developing a healthcare matching model. Journal of Health Management.

Petäjä, U. (submitted) Elever som inte går till skolan - En kvalitativ undersökning av hur staten, kommuner och skolor ser på orsaker och åtgärder när det gäller omfattande skolfrånvaro. Utbildning och Demokrati

Svensson, Petra (ed.) (forthc. 2020) Tre studier om tvärsektoriell koordinering (Arbetstitel) Göteborg, Förvaltningshögskolans rapportserie XX

Svensson, Petra (2019) “Formalized policy entrepreneurship as a governance tool for policy integration”, in International Journal of Public Administration, 42(14): 1212-1221

Svensson, Petra (2019) Att skapa helhet i offentlig sektor. Tankar om tvärsektoriellt arbete. Nordic Academic Press

Svensson Petra (2020) Komplex helhetsstyrning - att integrera allt med allt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Socialmedicinsk tidskrift


Populärvetenskaplig publicering

Hasslöf, H., Malmberg, C., Lundegård, I., Urbas, A., Dessen Jankell, L. (2019) Att arbeta med hållbarhet – didaktiska redskap för ämnesövergripande perspektiv. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SO-didaktik 7-2019

Malmberg, Nilsson & Urbas (2019) Sin egen lyckas smed. Pedagogiska magasinet. Februari 2019.

Malmberg, Claes & Urbas, Anders (2019) Värdekonflikter i det kommunikativa klassrummet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm.

Malmberg, Claes (2019) Metoder för kommunikation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Lärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm.

Malmberg, Claes, Urbas, Anders & Hasslöf, Helen. (2019) Politiskt eller individuellt ansvar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm.

Hasslöf, Helen, Urbas, Anders & Malmberg, Claes. (2019) Komplexitet och handlande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Lärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm.

Lotta Dessen Jankell, Helen Hasslöf, Iann Lundegård, Claes Malmberg & Anders Urbas (2019) Hela skolan för hållbar utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Lärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm.

Hasslöf, Helen & Malmberg, Claes (2019) Hållbar utveckling, styrdokument och bedömning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Lärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm.

Malmberg, Claes (2019) Framtidsverkstad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm.

Malmberg, Claes; Urbas, Anders; Hasslöf, Helen; Dessen Jankell, Lotta och Lundegård, Iann (2019) Handledarguide för hållbar utveckling - Gymnasiet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm

Lundegård, Iann; Malmberg, Claes; Hasslöf, Helen; Dessen Jankell, Lotta och Urbas, Anders (2019) Didaktiska perspektiv på hållbar utveckling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lärportalen för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm.

Caiman, Cecilia, Hasslöf, Helen, Lundegård Iann, Malmberg, Claes & Urbas, Anders (2018) Hela skolan för hållbar utveckling. [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9.

Hasslöf, Helen, Urbas, Anders & Malmberg, Claes (2018) Konsekvenser av handlande i en komplex värld [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9. (15 sidor)

Malmberg, Claes (2018) Hållbar utveckling och bedömning [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9. (11sidor)

Caiman, Cecilia, Hasslöf, Helen, Lundegård Iann, Malmberg, Claes & Urbas, Anders (2018) Introduktion - didaktiska perspektiv på hållbar utveckling [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9.

Malmberg, Claes (2018) Skolan och eleverna – mottagare av kunskap och deltagare i förändring [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9.

Urbas, Anders & Malmberg, Claes (2018) Hållbar utveckling – vem är och bör vara ansvarig? [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9.

Urbas, Anders & Malmberg, Claes (2018) Hållbar utveckling, avpolitisering och avdemokratisering [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9

Malmberg, Claes & Urbas, Anders (2017) Stress i skolan blir individens ansvar. Debatt. Hallandsposten. 24 augusti 2017.

Malmberg, Claes (2016) Intressekonflikter och handlingskompetens. [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen för naturvetenskap och teknik - Modul: Förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning, årskurs 4-6.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt