Pernilla Nilsson leder arbete inom skolans digitalisering

Regeringen antog i höstas en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för att den svenska skolan ska bli ledande i att använda digitaliseringens möjligheter. En handlingsplan ska nu tas fram för att genomföra strategin. Delar av det arbetet leds av Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad.

Regeringens mål för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet är att den svenska skolan ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. På så vis ska den digitala kompetensen hos barn och elever bli hög, och kunskapsutvecklingen och likvärdighet ska främjas.

– Det är verkligen spännande och hedrande att ha fått detta uppdrag och kunna bygga vidare på och sprida det arbete som vi på Högskolan har gjort i Halmstad tillsammans med våra samverkanskommuner och Digitalt laborativt centrum, DLC. Detta sätter verkligen Högskolan i Halmstad på kartan när det gäller forskning om skolans digitalisering, säger Pernilla Nilsson.

”Detta sätter verkligen Högskolan i Halmstad på kartan när det gäller forskning om skolans digitalisering.”

Porträttbild på Pernilla Nilsson.

Pernilla Nilsson leder arbetet med att ta fram en handlingsplan.

Digitaliseringsstrategin har tre fokusområden och är en viktig vägvisare för vilka prioriteringar som ska göras gällande lärares kompetensutveckling, tillgången till teknik samt akademins ansvar för forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar i skolan.

Problemen formuleras i skolan

Pernilla Nilsson leder arbetet med att ta fram en handlingsplan för det tredje området, forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Frågan fick hon från SKL, Sveriges kommuner och landsting, som ansvarar för handlingsplanen på regeringens uppdrag.

En förväntad effekt av handlingsplanen

Handlingsplanen ska konkretisera hur digitaliseringsstrategin för skolan ska genomföras och ge skolväsendet bra förutsättningar att tillvarata digitaliseringens möjligheter, men också att möta dess utmaningar. Ännu en förväntad effekt är att ge förslag på initiativ och aktiviteter samt på behov av utveckling inom olika ansvarsområden, och därmed möjliggöra ökad måluppfyllelse av strategins mål inom skolväsendet.

Genom handlingsplanen ska initiativ och aktiviteter bli väl förankrade i skolans verksamhet. Planen ska ställa höga krav på akademin så att forskningen utgår från de behov och problemställningar som har formulerats i skolans praktiska verksamhet. Den ska också bidra till att främja nära samverkan mellan akademi och skola och på så vis långsiktigt verka för likvärdig kunskapsutveckling.

– Handlingsplan ska utgå från kommunernas egna problemområden och därmed bli ett redskap för kommuner och skolhuvudmän att planera arbetet med forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Här har lärosätena en viktig roll, men även forskningsfinansiärer såsom Vetenskaprådet, Vinnova och Riksbankens Jubileumsfond. Forskningsanslagen till skolan behöver öka och denna handlingsplan kan bli en viktig nationell vägvisare, säger Pernilla Nilsson.

Lagarbete

Handlingsplanen tas fram under hösten 2018 och överlämnas till regeringen i mars 2019. Strategin har olika delmål som ska brytas ned till olika initiativ och aktiviteter för olika parter.

– Jag leder arbetet med att ta fram handlingsplanen, och jag har utsett en grupp forskare från KTH, Högskolan Väst och Göteborgs Stad som ingår i projektgruppen. Dessutom ser jag stora möjligheter att involvera forskare på Högskolan i Halmstad i arbetet. Vi har i dag ett stort samverkansprojekt, Framtidens digitala lärande i skolan, kopplat till DLC. Här finns både forskare och digitalt kunniga lärare från våra åtta samverkanskommuner som jag ser som en viktig resurs i arbetet med handlingsplanen, säger Pernilla Nilsson.

Text: Kristina Rörström
Bild: Dan Bergmark och Joachim Brink

I handlingsplanen ska projektgruppen:

  • Identifiera övergripande behov hos huvudmännen avseende forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter
  • Kartlägga pågående initiativ och aktiviteter som handlar om forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.
  • Ta fram och kartlägga befintlig aktuell forskning på de områden kommunerna identifierar samt identifiera vilka områden där ny forskning behövs.
  • Föreslå initiativ, aktiviteter och insatser avseende forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Publicerad

2018-05-16

kontakt

Dela