2018 stärktes profilområdet Hälsoinnovation

Under förra året utvecklades arbetet inom Högskolans profilområde Hälsoinnovation ytterligare. I den nyligen presenterade årsberättelsen för 2018 beskrivs och exemplifieras hur region, kommuner, näringsliv och högskola tillsammans bidrar med innovativa och hållbara lösningar på samhällsutmaningar inom hälsoområdet.

”För att lyckas krävs samarbete mellan alla som berörs av hälsoutmaningarna.”

Jens Nygren, programchef

– Syftet med årsberättelsen är att visa bredden och mångfalden inom området. För Högskolan innebär hälsoinnovation en profilering inom forskning och utbildning och att detta sker i nära samarbete med våra partner i omgivande samhälle, säger profilområdets programchef Jens Nygren.

Utmaningar skapar möjligheter

En utgångspunkt för Högskolans arbete med hälsoinnovation är de utmaningar som samhället står inför inom hälsoområdet. De förknippas till stor del med en pågående strukturomvandling pådriven av bland annat medicinska framsteg, ökad digitalisering av välfärdstjänster och befolkningsförändringar. Omvandlingen berör och medför utmaningar för samtliga aktörer inom hälsoområdet: enskilda individer, välfärdens verksamheter, företag, branscher, myndigheter och lagstiftare.

Vy över strand ner mot havet, solnedgång. Foto.

Hälsoinnovation är en tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsprofil som möter hälsoutmaningar i samverkan.

– Men omvandlingen innebär inte bara utmaningar, den öppnar också för nya möjligheter att tillföra nya lösningar på olika behov. Exempel på sådana är att förnya kompetenser och arbetssätt inom hälsosektorn, att introducera mer proaktivt arbete och nya processer och organisationsformer, säger Jens Nygren och tillägger:

– För att lyckas krävs samarbete mellan alla de funktioner och intressenter som berörs av hälsoutmaningarna. Och det är precis sådana samarbeten som vi jobbar med inom profilområdet, och som vi vill visa upp genom årsberättelsen.

Hälsoinnovation berör alla områden

Årsberättelsen bjuder på ett smörgåsbord av händelser, projekt och aktiviteter under 2018. Du kan läsa om den stora konferensen som gick i hälsoinnovationens och digitaliseringens tecken; om unga innovatörer och entreprenörer; om samverkansarenor – och om Digga Halland och Testmiljö Halland, båda projekt som beviljades EU-medel under 2018. Bara för att nämna några exempel.

Framsida årsberättelse hälsoinnovation

Flera pågående forskningsprojekt – inom hälsoområdet och inom Högskolans samtliga forskningsmiljöer – presenteras och beskrivs i årsberättelsen. Här finns allt från hur barn kan bli delaktiga i sin egen vård till de komplexa samband som finns mellan innovationer inom hälsoteknik, tjänster och infrastruktur.

Nära samarbete med Region Halland

En viktig utveckling under året var det fördjupade och formaliserade samarbetet mellan profilområde Hälsoinnovation på Högskolan och styrkeområdet Hälsoinnovation inom Region Halland. Detta skedde bland annat genom ökad samordning och gemensamma strategiska rekryteringar.

– Samordningen skapar bättre förutsättningar för samarbete mellan användare, patienter, kliniska verksamheter i regionen och kommunerna, företag och akademi. Likaså underlättas integrering av innovationsprocessens olika delar – behovsidentifiering, utveckling, implementering, utvärdering och spridning, förklarar Jens Nygren.

Hälsoinnovation – en lärosätesövergripande profil

Hälsoinnovation är en tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsprofil som möter hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med samhällsaktörer. Hälsoinnovationer som utvecklas är behovsrelaterade, långsiktigt hållbara och bidrar till jämlik utveckling för individer, organisationer och samhälle.

Hälsoinnovation är ett av två lärosätesövergripande profilområden vid Högskolan i Halmstad. Det andra är Smarta städer och samhällen.

Profilområde Hälsoinnovation

Profilområde Smarta städer och samhällen

Publicerad

2019-02-27

kontakt

Dela