Övervägande positiv utvärdering av lärarutbildningar

Landets alla förskollärar- och grundlärarutbildningar har utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Utvärderingen visar att förskollärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad håller hög kvalitet. Vidare visar utvärderingen att grundlärarutbildningarna årskurs F–3 respektive 4–6 har brister inom ett av 13 delområden och att åtgärder krävs.

Förskollärarutbildningen håller hög kvalitet

UKÄ:s utvärdering av förskollärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad visar att den genomgående har hög kvalitet. Mer än hälften av de förskollärarutbildningar som utvärderades erhöll omdömet hög kvalitet (11 av 19 utbildningar i landet).

– På Akademin för lärande, humaniora och samhälle är vi mycket glada över det här omdömet angående förskollärarutbildningen. Lärarlaget och programansvariga på förskollärarutbildningen arbetar systematiskt med kvaliteten på och utvecklingen av utbildningen, och det märks, säger Mattias Nilsson, chef för avdelningen för lärande vid Högskolan i Halmstad.

– Till de goda exempel som lyfts fram hör förskollärarutbildningens sätt att samverka. Goda exempel på samverkan är bland annat de examinationer som har utformats för att skapa dialog med professionen, såsom konferenser och radiosändningar, säger Mattias Nilsson.

Grundlärarutbildningen får kritik och åtgärder vidtas

Grundlärarutbildning vid Högskolan i Halmstad ges med inriktning årskurserna F-3 samt årskurserna 4-6. I landet utvärderades 18 utbildningar med inriktning F-3, och 11 fick ifrågasatt kvalitet. Med inriktning 4-6 utvärderades 18 utbildningar och 9 fick ifrågasatt kvalitet.

Vid Högskolan i Halmstad konstaterar UKÄ att ett av de 13 delområden – bedömningsgrunder – som UKÄ utvärderade, inte är tillfredställande. De övriga tolv delområdena är tillfredsställande.

– Vi kommer att noggrant analysera UKÄ:s beslut och bedömarnas rapport för att förstå anledningarna till omdömet, utveckla de positiva sidorna av utbildningarna samt åtgärda det som UKÄ funnit icke tillfredsställande, säger Verónica Gaspes, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) och fortsätter:

– Bedömarnas rapport lyfter många goda exempel och intressanta områden för utveckling som vi kommer att ta vara på.

Inom respektive grundlärarprogram finns brister som handlar om hur studenterna utvecklar kunskaper i vetenskapsteori och forskningsmetodik respektive hur utbildningen möjliggör för studenterna att självständigt kunna använda forskningsresultat i sina analyser. Samtidigt visar utvärderingen att studenterna på grundlärarutbildningarna årskurs F–3 respektive 4–6 utvecklar goda kunskaper om undervisning och om lärarprofessionen.

– Att UKÄ genom sin utvärdering har riktat kritik mot vissa delar av vår utbildning är något vi naturligtvis tar på stort allvar. Vi kommer att arbeta hårt med förbättringsåtgärder under det år vi har på oss att åtgärda bristerna. Vårt mål är självklart att vi i alla delar ska ha en hög kvalitet på alla våra lärarutbildningar, säger Susanna Öhman, akademichef Akademin vid lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad.

”Vi fokuserar på hur utbildningen säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå
examensmålen. Granskningarna ska också bidra till lärosätenas egna utvecklingsarbete av kvaliteten på utbildningarna.”

UKÄ om utgångspunkten för utvärderingen

Positiva omdömen

Trots att ett delområde i respektive grundlärarprogram ses som bristfälligt, visar utvärderingarna i sin helhet att båda grundlärarutbildningarna håller tillfredsställande eller hög kvalitet när det gäller alla resterande områden. Exempelvis bedöms utbildningsmiljön vara tillfredsställande och den vetenskapliga miljön beskrivs som lovvärd.

Grundlärarutbildningarnas arbete med VFU, verksamhetsförlagd utbildning, och samverkan inom övningsskolverksamheten beskrivs i positiva ordalag. UKÄ:s bedömargrupp ger även positiva omdömen när det gäller områden som didaktik och ämnesdidaktik, utbildningsmiljö, jämställdhet, studentperspektiv och uppföljning av program samt samverkan med arbetslivet.

Publicerad

2019-04-16

kontakt

Dela