Social hållbarhet i fokus under uppdragsutbildning

I går hölls det sista av fyra tillfällen i uppdragsutbildningen ”Att verka för social hållbarhet och motverka sociala risker”. Högskolan i Halmstad ger utbildningen tillsammans med Länsstyrelsen Halland. Tanken är att bygga en gemensam kunskapsplattform inom området social hållbarhet och Agenda 2030.

”Utan helhetstänkande ökar riskerna för långsiktiga problem, vilket framför allt drabbar den offentliga sektorn och välfärdssystemet.”

Mats Holmquist, utbildningsledare

Syftet med utbildningen är även att medvetandegöra sambandet mellan brister i social hållbarhet, brist på tillit och ökade sociala risker. Deltagit i utbildningen har 24 ledande tjänstemän och politiker i Halland gjort.

Behovet ökar

– Behovet av social hållbarhet har ökat i takt med att de negativa konsekvenserna av ohållbarhet, för både individer, organisationer och samhälle, har blivit tydligare. Utan helhetstänkande ökar riskerna för långsiktiga problem, vilket framför allt drabbar den offentliga sektorn och välfärdssystemet. Ett uttryck för behovet är att vi ser allt fler organisationer som inrättar tjänster med ansvar för social hållbarhet, säger Mats Holmquist, universitetslektor i arbetsvetenskap på Högskolan i Halmstad, som är utbildningsledare för utbildningen.

Mer om utbildningen

Utbildningen har bestått av föreläsningar, workshoppar, dialoger och reflektioner vid fyra tillfällen, med olika inriktning:

Hållbar utveckling och Agenda 2030
Fokus på det regionala arbetet med Agenda 2030. Matts Skagshöj, universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan i Halmstad, höll föredrag om det globala och regionala arbetet kring hållbar utveckling. Ingrid Svetoft, universitetslektor i byggteknik, Högskolan i Halmstad, höll en workshop om hållbart byggande och samverkansformer i byggprocessen.

Matts Skagshöj

Ingrid Svetoft

Social hållbarhet – teorier och perspektiv
Teorier och perspektiv inom social hållbarhet, med Henrik Stenberg, universitetslektor i sociologi på Högskolan i Halmstad. Ungdomsjouren Tigerliljan i Varberg höll en workshop om sitt arbete.

Henrik Stenberg

Samverkan och samordning för social hållbarhet i praktiken
Sara Svensson, universitetslektor i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad och Budapest Universitet, höll en webbföreläsning om institutionella faktorer för samverkan inom EU. Samuel Grahn och Carl Dahlberg från Samordningsförbundet beskrev projektet om upphandling med social hänsyn och berättade om ”den glömda målgruppen”.

Sara Svensson

Sociala risker och tillitens betydelse
Stefan Borgman, Länsstyrelsen, föreläste om tillitens betydelse för social hållbarhet. Sara Högdin, universitetslektor i socialt arbete, Högskolan i Halmstad, föreläste om risk- och sårbarhetshantering i segregerade område. Helene Blomberg och Johan Blomqvist berättade om det kommunala bostadsbolaget HFAB:s områdesutveckling. Susanna Öhman, akademichef och forskare vid Högskolan i Halmstad, kommer även att bidra med en videoföreläsning om sociala risker och tillit.

Sara Högdin

Susanna Öhman

Identifiera gemensamma nämnare

Ett viktigt mål för utbildningen är att föra samman olika kompetenser för att identifiera gemensamma nämnare och se problem ur ett helhetsperspektiv. Ansatsen utgår från de principer som bär upp Agenda 2030, bland annat principen om att hållbarhetsmålen ska ses som integrerade och odelbara. Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

En man i vitt skägg och en längre man i rutig skjorta. Foto.

Mats Holmquist, universitetslektor i arbetsvetenskap på Högskolan i Halmstad, utbildningsledare för utbildningen, och Thijs den Teuling Integrationssamordnare från Länsstyrelsen, har tagit fram uppdragsutbildningen i samverkan.

Hanna Glans, tillväxtstrateg med fokus på social hållbarhet, Halmstads kommun, var en av deltagarna i utbildningen och hon är positiv till upplägget med en blandning mellan teori och praktik, och mycket tid för samtal. Hon lyfter särskilt fram att hon från utbildningen tar med sig vikten av att skapa handlingsutrymme för det som behöver förändras.

Svartklädd kvinna vid en laptop. Foto.

”Social hållbarhet är ett väldigt aktuellt utvecklingsområde för Halmstads kommun, precis som för så många andra organisationer. Det är viktigt med tillfällen för gemensamt lärande över organisationsgränser”, säger Hanna Glans, Halmstads kommun.

– Vi behöver bli bättre på att tillsammans med andra utmana gränser för vad som kan göras lite oftare. Kanske kommer vi då på häftiga nya lösningar på dilemman som vi är många som dras med? säger Hanna Glans.

Deltagit i utbildningen gjorde även Alma Vodenicarevic, strateg för social hållbarhet, på Region Halland.

Ständig förändring

– Jag har fått väldigt bra tips på kunskapsinhämtning och haft väldigt givande diskussioner med personer som jag annars inte hade träffat, säger hon och fortsätter:

– Utifrån min profession och mitt uppdrag har jag behov av att ständigt vara uppdaterad på samhällsutvecklingen och aktuell forskning, särskilt eftersom social hållbarhet till följd av samhällsförändringar ständigt förändras och utvecklas. För att förstå utvecklingen i Halland och våra kommuner har jag även behov av att träffa olika nyckelpersoner som arbetar med hållbarhetsfrågor Utbildningar som denna möjliggör sådana möten och utbyten av kunskap samt reflektioner.

Kvinna i grå kavaj. Foto.

”Upplägget har varit riktigt bra, variationen av akademi och forskning samt verksamheter, exempelvis Tigerliljan och Samordningsförbundet som arbetar mer konkret med social hållbarhet, har kopplat samman teori och praktik på ett tydligt och konkret sätt. Det har även varit fantastiskt att utbildningen har bestått av fyra tillfällen, ganska tätt inpå vartannat, då får man en röd tråd och tid för reflektion mellan träffarna” säger säger Alma Vodenicarevic, Region Halland.


Social och kulturell hållbarhet märks mer

Henrik Stenberg, universitetslektor i sociologi vid Högskolan i Halmstad, är en av dem som har jobbat med att ta fram utbildningen. Han påpekar att regeringen år 2018 beslutade att alla kommuner och landsting ska arbeta med hållbar utveckling, inklusive social hållbarhet.

– Den sociala och kulturella hållbarheten har varit mindre utvecklad i jämförelse med ekologisk och ekonomisk hållbarhet, men i dagsläget har även de två förstnämnda vunnit insteg i allt fler verksamheter, kommenterar Henrik Stenberg.

Den lokala viljan är betydelsefull

Utifrån reflektioner, erfarenhetsutbyte och goda exempel från närområdet kan utbildningen bidra till att skapa en grund för samverkan i Halland.

– Vi är glada över att ha samlat betydelsefull kompetens från olika organisationer i länet i denna utbildning. Den lokala viljan och drivet är viktigt. Tillsammans kan och ska vi utveckla den lokala och regionala samverkan för att kunna uppnå de 17 globala målen i Agenda 2030, säger Lovisa Ljungberg, enhetschef på utvecklingsenheten på Länsstyrelsen i Hallands län.

Efter utvärderingen av utbildningen kommer Länsstyrelsen tillsammans med Högskolan att fundera på hur utbildningen – eller delar av den – kan tas vidare i arbetet med Agenda 2030 och social hållbarhet.

Man i kavaj och skägg föreläser vid storskärm. Foto.

Inom uppdragsutbildningen föreläste bland annat Samuel Grahn, Samordningsförbundet, om upphandling med social hänsyn samt berättade om den ”den glömda målgruppen”.

Text och bild: Kristina Rörström samt Länsstyrelsen Halland
Bild: Kristina Rörström

Publicerad

2019-05-24

kontakt

Dela

Kontakt