Sju utbildningsprogram utvärderade under våren

Högskolan har under våren för första gången i egen regi utvärderat utbildningsprogram. Syftet är att utveckla, dels programmen i sig, dels Högskolans system för kvalitet och uppföljning. Av sju utvärderade program bedöms fem ha hög kvalitet och två ifrågasatt kvalitet.

”Utskotten har bedömt utbildningen utifrån en bedömningsmatris som utgår från riktlinjerna för inrättande och avveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.”

Verónica Gaspes, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden

Programmen Digital design och innovation, Hälsopedagogiskt program, IT-forensik och informations­säkerhet, Samhällsanalys och kommunikation samt Samhällsförändring och social hållbarhet bedöms ha hög kvalitet. Civilekonomprogrammet och Internationella marknadsföringsprogrammet får omdömet ifrågasatt kvalitet.

– Vi har genomfört utvärderingarna enligt de riktlinjer för utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå som forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) beslutade om i juni förra året, säger Verónica Gaspes, ordförande i FUN, och förklarar vidare hur utvärderingarna har gått till:

– Sju utskott bildades i januari i år för att hantera utvärderingen av respektive utbildning. Varje utskott leddes av en ledamot i FUN. Akademierna nominerade ledamöter, en per utbildning från aktuell akademi, och alla utskott har haft en studentrepresentant, en handläggare och en sekreterare.

Två externa experter i varje utskott

Dessutom knöts två externa experter med specifik kunskap om området och typen av utbildning som utvärderades till varje utskott, med särskilt uppdrag att bedöma kunskapsområde, måluppfyllelse och forskningsanknytning. De externa experterna har gjort ett platsbesök och träffat studenter på programmet, lärare och arbetslivsrepresentanter. De externa experternas respektive rapport blev en del av utskottets underlag.

– Utskotten har bedömt utbildningen utifrån en bedömningsmatris som utgår från riktlinjerna för inrättande och avveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå och har gjort en samlad bedömning med hänsyn till de externa experternas rapport, berättar Verónica Gaspes.

Vad händer nu?

Efter FUN:s beslut inleds nu dels ett arbete för att utveckla rutinerna för utvärderingsprocessen utifrån erfarenheter från årets omgång, dels ett arbete på akademierna baserat på omdömet för respektive utvärderat program. Både för utbildningar som fick omdömet hög kvalitet och de som fick ifrågasatt kvalitet finns ett antal förslag på åtgärder som akademierna ska ta hänsyn till och arbeta med utifrån riktlinjerna.

– Utvärderingarna är mycket väl och noggrant genomförda och vi har varit medvetna om de brister som utvärderingarna har visat. Därför har vi redan sedan tidigare satt i gång utvecklingsarbete, bland annat för att öka lärandet inom digitalisering, internationalisering och anpassning till arbetsmarknaden, säger Anna Cregård, akademichef på Akademin för ekonomi, teknik och naturkunskap som ansvarar för Civilekonomprogrammet och Internationella marknadsföringsprogrammet.

Många inblandade

Detta är den första utvärdering som Högskolan har genomfört i egen regi, ett omfattande arbete som, förutom att utvärdera utbildningarna, har syftat till att utveckla Högskolans system för kvalitet och uppföljning. Alla erfarenheter från denna första omgång tas tillvara i det fortsatta utvecklingsarbetet inför nästa års utvärdering.

– Utvärderingarna har gett oss ett genomarbetat underlag för att växla upp utvecklingsarbetet. All personal på berörd avdelning arbetar nu i olika grupper med att ytterligare stärka utbildningarnas innehåll och genomförande, exempelvis genom att säkerställa att den senaste forskningen inom varje område vävs in i olika kurser. Det är ett omfattande och givande arbete, och vi vet att det kommer studenterna till gagn, säger Anna Cregård.

FUN:s ordförande Verónica Gaspes vill tacka alla inblandade för engagemang och bra arbete med utvärderingarna:

– Många på Högskolan har lagt ned mycket tid och arbete och bidragit till att allt kunde ske på ett bra sätt: programansvariga, akademiutredare, controllern för utbildning, kvalitetssamordnaren, för att nämna några, understryker Verónica Gaspes.

Text: Lena Lundén

Fotnot. Ett utskott saknade en ledamot från akademin, eftersom hen hoppade av för tätt inpå utskottets första sammanträde vilket inte gjorde det möjligt för akademin att utse en ny ledamot.

Högskolans programutvärderingar – tidsplan

Senast den 25 oktober i höst ska akademierna lämna en analys till FUN med förslag på åtgärder för utbildningar med ifrågasatt kvalitet. Om utbildningen föreslås utvecklas sker denna utvecklingsprocess under ett års tid räknat från beslut om ifrågasättande, alltså ett år från nu.

Senast den 13 juni 2020 ska en redogörelse över det utvecklingsarbete som har genomförts lämnas till FUN. Därefter beslutar FUN antingen att a) utbildningen nu håller hög kvalitet; b) utvecklingsarbetet är inte fullt ut implementerat och därför inte ska ingå i kommande års utbildningsutbud eller c) utvecklingsarbetet är inte tillräckligt och utbildningens kvalitet är fortsatt ifrågasatt. Om det sistnämnda skulle vara fallet, kommer FUN att föreslå akademin att avveckla programmet. Samma utskott som har berett utvärderingen kommer att hantera och följa ärendet under året och också avgöra om de externa experterna behöver återengageras.

De nu genomförda programutvärderingarna är en del av Högskolans kvalitetssystem. Vart sjätte år ska utbildningar utvärderas enligt en utvärderingscykel som FUN beslutade om i maj i år. Utvärderingscykel för utvärdering av Högskolan i Halmstads utbildningar på grundnivå och avancerad nivå 2018–2024.

Publicerad

2019-06-28

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt