Internationella funktionshinderdagen – att designa ett samhälle för alla

Tisdagen den 3 december inföll Internationella funktionshinderdagen. Detta uppmärksammades med stipendieutdelning av Halmstads kommun och en offentlig föreläsning om universell utformning. Varje år sedan 2001 har Högskolan tillsammans med Halmstads kommun uppmärksammat Internationella funktionshinderdagen.

”Universell design handlar om att göra insatser på förhand, att arbeta proaktivt och göra rätt från början.”

Per-Olof Hedvall, docent i rehabiliteringsteknik och design vid Lunds universitet

Föreläsningen hölls av Per-Olof Hedvall, docent i rehabiliteringsteknik och design samt ämnesföreträdare för Certec vid Lunds universitet. Han förklarade i sin föreläsning Universell utformning - om att designa ett samhälle för alla, vad begreppet innebär.

– Universell design handlar om att göra insatser på förhand, att arbeta proaktivt och göra rätt från början, sade Per-Olof Hedvall.

Under föreläsningen talade han om att kunna leva med samma förutsättningar, oavsett funktionsnedsättning, i våra samhällen. Per-Olof Hedvall talade bland annat om inkludering och exkludering i det offentliga rummet, såsom skyltars betydelse och vikten av kognitiv och kommunikativ design för att skapa ett flexibelt samhälle.

– Allt ska inte vara lika för alla. Det är inte one size fits all. Vi ska ha ett flexibelt samhälle, sade Per-Olof Hedvall.

En man som sitter i rullstol talar på en scen

Föreläsningen hölls av Per-Olof Hedvall, docent i rehabiliteringsteknik och design samt ämnesföreträdare för Certec vid Lunds universitet. Han förklarade i sin föreläsning Universell utformning – om att designa ett samhälle för alla, vad begreppet innebär.

Det finns lagar och regler kring hur vi ska undvika hinder i samhället. I till exempel FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, står det om att hinder, oavsett sort, ska undanröjas för att skapa ett tillgängligt samhälle.

– Vi kan komma överens om att vi inte ska ha hinder i samhället, men det säger väldigt lite om hur vi vill att människor ska ha det. Med universell utformning gäller det att tänka mångfald och skapa möjligheter till ett gott liv för alla, sade Per-Olof Hedvall.

Stipendieutdelning

För att främja intresse för arbete och utveckling inom det funktionshinderspolitiska området delades i samband med den offentliga föreläsningen tre stipendier ut, två på magisternivå och ett på kandidatnivå. Stipendierna delades ut av Andreas Bergman, kommunfullmäktiges ordförande i Halmstads kommun.

Stipendium om 10 000 kronor tilldelades Sofia Lynhagen för magisterexamensarbetet med titeln ”Rasbiologins offer. En kritisk diskursanalys om rasbiologins uppkomst och påverkan”. Uppsatsen är skriven i ämnet handikappvetenskap.

Stipendium om 10 000 kronor tilldelades Magnus Löfgren för magisterexamensarbetet i handikappvetenskap med titeln ”Det är deras plats, ska vi gå in till dom så knackar vi. Delaktighet och självbestämmande för hyresgäster på LSS-boenden”.

Stipendium om 10 000 kronor tilldelades Matilda Sander och Moa Almarsson för kandidatuppsatsen i informatik med titeln ”Designförslag för interaktiv talsyntes i mobila applikationer för synskadade användare”.

Text: Halmstads kommun och Linnéa Andersson

Bild och film: Hilda Liberg och Linnéa Andersson

Fem personer står mot en vit vägg och ler in i kameran. Fyra personer håller diplom.

Kommunfullmäktiges ordförande Andreas Bergman tillsammans med stipendiaterna.

Läs motiveringen för Sofias stipendium:

Att lära om historien är av stor vikt för att förstå dagens bemötande av och villkor för personer med funktionsnedsättning. Genom beskrivning och analys av rasbiologins storhetstid i Sverige och illustrera med exempel från Vipeholms specialsjukhus bidrar Sofia Lynhagen med angelägen förståelse och kunskap som ger värdefulla perspektiv på både då- och nutiden.

Läs motiveringen för Magnus stipendium:

Att personer med funktionsnedsättning ska kunna bestämma över sina liv och uppleva full delaktighet är centrala målsättningar för funktionshinderpolitiken. Magnus Löfgren undersöker hur såväl hyresgäster som personal och chefer uppfattar att detta realiseras i vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Temat är synnerligen angeläget men också komplicerat och Löfgren förmedlar resultat som tveklöst bidrar till ökade kunskaper till nytta för såväl praktik som akademi.

Läs motiveringen för Matildas och Moas stipendium:

Att utveckla mobila applikationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning är centralt för att underlätta självständighet och delaktighet. Matilda Sander och Moa Almarsson bidrar genom sin ambitiösa och väl genomförda studie med kunskaper om hur talsyntes i mobila appar kan designas för att anpassas till behov bland personer med synskada. Uppsatsen tillför viktig kunskap till ett angeläget område och har stor relevans för stärkt medvetenhet om konkret och tillgänglig designutveckling.

Stipendienämndens tillvägagångssätt

Beslut om stipendier fattas av en stipendienämnd bestående av tre representanter. Kommunens representanter är kommunfullmäktiges ordförande Andreas Bergman samt socialchef Hans Jörgen Wahlhed och Högskolans representant som utses av Högskolans rektor. Även i år har Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap, representerat Högskolan. Handläggare är kommunens funktionsrättskonsulent Monica Svensson. Bedömningsgrunderna, som stipendienämnden har att förhålla sig till, är att uppsatsen/examensarbetet anses vara relevant och till gagn för människor med funktionsnedsättningar och att det främjar kunskapstillväxten och den lokala utvecklingen.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt