Sök

Årsredovisningen summerar året som har gått

Under 2019 fortsatte Högskolan att driva samhällsrelevant forskning, utbildningar med hög efterfrågan och kvalitet och samverka med omvärlden för att möta samhällets utmaningar. Målbilder för kommande tioårsperiod beslutades, Halmstad blev Årets studentstad och Common Core startade efter flera års förberedelser. Det är några av förra årets händelser och som redovisas i Högskolans årsredovisning för 2019, som nu är inlämnad till regeringen.

”Beslutet om målbilderna kommer att vara viktigt under många år framöver”

Stephen Hwang, rektor

Likt alla svenska lärosäten ska Högskolan i februari varje år sammanställa en årsredovisning där föregående års resultat redovisas. Det gäller både hur statens anslag användes och hur lärosätet fullgjorde sina uppdrag och åtaganden.

– Högskolan lyckades under 2019 på ett utmärkt sätt att fokusera sina resurser och sin kraft på att fullfölja sitt uppdrag till gagn för våra studenter och samhället i stort. Vi tog flera viktiga steg framåt i utvecklingen, säger rektor Stephen Hwang i samband med att Högskolans årsredovisning fastställdes av högskolestyrelsen i förra veckan.

Bild över å med bro i bakgrunden och mycket folk i färgglada kläder på åns högra sida. Tre flottar i ån. Foto.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, utsåg Halmstad till Årets studentstad 2019/2020. Bakom utnämningen ligger Halmstad hjärta student, ett samarbete mellan Högskolan, studentkåren och Halmstads kommun. Bild: Emely Niemi Jonsson

Årets ekonomiska bokslut visar ett underskott på 7,5 miljoner kronor jämfört med ett budgeterat underskott på 1,3 miljoner kronor. Underskottet kan till övervägande del förklaras av en ökning av pensionskostnaden som blev betydligt större än budgeterat.

Totalt omsatte Högskolan 620 miljoner kronor, en ökning från föregående år med 22 miljoner kronor.

Fortsatt stort intresse för Högskolans utbildningar

Högskolan nådde sitt så kallade takbelopp för utbildning, och till och med över det. Det innebär att regeringens uppdrag för Högskolan i Halmstads utbildningsverksamhet fullföljdes med råge. Fler studenter antogs och utbildades än vad som angavs i regeringens regleringsbrev.

Framgången berodde delvis på att Högskolan lyckades väl med att öka antalet förstahandssökande till sina utbildningar. Sannolikt bidrog också utnämningen till Årets studentstad 2019/2020 som Sveriges förenade studentkårer tilldelade Halmstads kommun, studentkåren och Högskolan i april förra året.

Högskolans utbildningar är centrala för samhällets kompetensbehov och utbildningsutbudet är tydligt inriktat på behoven som finns på arbetsmarknaden, med attraktiva program för både studenter och framtida arbetsgivare.

En man och en kvinna skrattar och pratar med varandra, en annan kvinna sitter vid en dator i bakgrunden. Foto.

I april 2019 fattade högskolestyrelsen beslut om vision, mål och strategier för Högskolan i Halmstad för den kommande tioårsperioden. En av målbilderna lyder: En studentupplevelse och erfarenhet av högsta kvalitet. Bild: Anders Andersson

– Vårt lärosäte har en tradition av att utveckla nya utbildningar som möter framtidens behov. Ett exempel är det nya socionomprogram som kan starta till hösten tack vare de examensrättigheter som Högskolan beviljades i slutet av förra året. Examenstillståndet är ett resultat av en medveten satsning som startade redan 2015, säger Stephen Hwang.

Framsidan på Högskolans årsredovisning

Klicka på bilden för att beställa årsredovisningen.

Livslångt lärande

Högskolan erbjuder också ett flertal utbildningar för yrkesverksamma, så kallad uppdragsutbildning, till exempel i artificiell intelligens och tjänstedesign, produktutveckling och inom skolområdet. EU-projektet Digga Halland är ett av många bra och viktiga samverkansprojekt som Högskolan bedriver. Inom ramen för det får cirka 7 000 medarbetare inom vård och omsorg i Halland kompetensutveckling kopplat till digitalisering.

Forskningen betydelsefull

Högskolans forskning och forskarutbildning spelar en mycket viktig roll för Högskolan i alla avseenden och utvecklingen har de senaste tio åren varit mycket stark. Högskolan är bland de främsta i förhållande till sitt forskningsanslag och har haft den näst starkaste utvecklingen av alla lärosäten, enligt det bibliometriska index som Vetenskapsrådet räknar fram varje år.

Person tittar in i kameran. Foto.

Rektor Stephen Hwang. Bild: Dan Bergmark

Ett kvitto på såväl kvalitet som profilering är de 37 miljoner kronor till nya forskningsprojekt som Högskolans mångåriga samarbetspartner och finansiär, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen), beviljade i slutet av 2019. Många projekt har inriktning på hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen – som är Högskolans två profilområden – och ska bedrivas i samproduktion med industri och offentlig sektor.

Dessutom beviljade KK-stiftelsen nära 26 miljoner kronor till en stor nationell företagsforskarskola, ”Smart Industry Sweden”, där Högskolan är ett av fem medverkande lärosäten. Vetenskapsrådet beviljade medel till tre nationella forskarskolor kopplade till lärarutbildningen, där Högskolan är en part. En av satsningarna gäller digitalisering i skolan och beviljades 40 miljoner kronor till de nio medverkande lärosätena. En viktig satsning med tanke på vikten av en lärarutbildning av högsta kvalitet.

Målbilder för de kommande tio åren

I höstas påbörjades också arbetet med att ta fram en ny forskningsstrategi för Högskolan. Den nya strategin blir en viktig konkretisering av det övergripande strategidokument som högskolestyrelsen beslutade om i april 2019.

– En så omfattande verksamhet som Högskolans behöver tydlig vägvisning inför framtida vägval och prioriteringar. Bakom Högskolans vision, målbilder och strategier ligger en gedigen intern process. Detta beslut kommer att vara viktigt under många år framöver, säger Stephen Hwang.

Högskolan i Halmstad i siffror 2019

(siffra inom parentes är 2018 års motsvarande uppgift)

 • Helårsstudenter i utbildningen: 5 491 (5 167)
 • Studieavgiftsskyldiga studenter (hst¹): 205 (201)
 • Prestationsgrad: 80 (81) procent
 • Antal studenter: 11 411 (11 155)
 • Antal examina, utbildning: 1 084 (1 326)
 • Antal professorer: 49 (54)
 • Antal doktorander²: 82 (81)
 • Antal doktorsexamina²: 13 (12)
 • Antal licentiatexamina²: 5 (5)
 • Antal månadsanställda: 607 (606)
 • Omsättning grundutbildning: 453 (441) miljoner kronor
 • Omsättning forskning: 167 (157) miljoner kronor
 • Omsättning totalt: 620 (598) miljoner kronor

¹Helårsstudenter.
²Avser såväl doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad som doktorander antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet.

(Källa: Årsredovisning för Högskolan i Halmstad 2019)

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt