Sök

Samverkan har skapat framgångsrik modell för VFU på förskolor och skolor

En viktig del av lärarutbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. På Högskolan i Halmstad bedrivs VFU och verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) på övningsförskolor och övningsskolor. Slutrapporterna från försöksverksamheten visar att modellen har blivit så framgångsrik att den har permanentats i förtid.

Skrattande ung kvinna i sällskap av ytterligare 2 personer

”Med många studenter och handledare på samma skola utvecklas en kollegial grundsyn som visar att det blir bättre om vi gör detta ihop.”

Ann-Christine Wennergren, projektledare

De två självvärderingsrapporterna beskriver att försöksverksamheten med övningsförskolor och övningsskolor har gynnat alla parter: studenter, förskolor, grundskolor och lärarutbildningen. Den har även förändrat grundsynen på VFU. För VFU-handledarna har förståelsen för utbildning och identiteten av vara lärarutbildare förstärkts. För studenterna har det inneburit en utveckling av deras professionella identitet i en gemenskap på övningsskolan. Progressionen har varit tydlig.

Kvinna, kort blont hår, mörka glasögon, blå kavaj.

Ann-Christine Wennergren.

– Koncentration av studenter på en och samma övningsskola har varit nyckeln till framgång. För att klara det behövs både god samverkan och hög kompetens. Tidigare genomfördes VFU ganska isolerat med en handledare och en student. Med många studenter och handledare på samma skola utvecklas en kollegial grundsyn som visar att det blir bättre om vi gör detta ihop, säger Ann-Christine Wennergren, som har varit projektledare för försöksverksamheten under åren 2014–2019, är en av redaktörerna för rapporterna och övergår nu till att vara vetenskaplig ledare för VFU.

Halmstadsmodellen är utforskande

Regeringen, som initierade försöksverksamheten, slog inledningsvis fast att den skulle bygga på tre hörnstenar: koncentration, kompetens och samverkan. De 15 lärosäten som har ingått i försöket har valt olika sätt att utforma sina modeller.

Modellen för Högskolan i Halmstad (Halmstadmodellen) bygger på ett utforskande arbetssätt. Det innebär att skolorna har varit med och successivt utformat upplägget i försöksverksamheten.

– Den första terminen 2014 förväntade sig skolorna att vi på Högskolan skulle sitta inne på alla svar. Vi försökte förmedla att vi inte visste exakt hur varje skola skulle göra, i stället ville vi utgå från olika lokala förutsättningar och bygga modellen tillsammans, säger Ann-Christine Wennergren.

Enligt Halmstadsmodellen organiseras försöksverksamheten genom att VFU-ledare på Högskolan samarbetar med skolornas lokala VFU-ledare som i sin tur samarbetar med handledarna på sin skola. Både VFU-ledarnas och rektorernas engagemang, är oerhört viktiga.

VI-dagar ger extra träning

Det började med nio skolor och nio förskolor. Idag finns 32 övningsförskolor och 35 övningsskolor i Halland och Skåne knutna till Halmstadsmodellen. Förutom VFU genomför studenterna kontinuerligt verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar), det vill säga dagar där de deltar i verksamheten och får möjlighet till ”extra träning” i alla delar av läraruppdraget. Det är ett ovanligt men framgångsrikt grepp som har utvecklats på Linnéuniversitetet. Tillsammans med den lokala VFU-ledaren har studenterna också lokala seminarier där de analyserar filmad undervisning tillsammans.

Vit skylt med blåa logotyper och svart text med rubriken övningsskola. Grafisk text. Litet foto på stenar staplade till en bro i nedre högra hörnet.

”Att vara en övningsförskola eller övningsskola påverkar personalgruppen i positiv riktning”, säger Ann-Christine Wennergren. ”Det finns en vetskap om att skolan är särskilt utvald och bidrar med god kvalitet i samverkan med Högskolan i Halmstad.”

Försöket skulle pågå 2014–2019, men redan 2017 beslutade Högskolan i Halmstad att försöksverksamheten skulle bli permanent.

– Kvaliteten blev så mycket högre att vi inte kunde fortsätta med traditionell VFU för studenter som inte ingick i försöksverksamheten, säger Ann-Christine Wennergren och fortsätter:

Rapportomslag, svart text, blå logotype, bild med stenar staplade till en sorts bro.

En av självvärderingsrapporterna.

– I traditionell VFU genomför en eller högst två studenter VFU på samma skola. När handledare sprids ut på många förskolor och skolor är det svårt att ha nära samverkan med Högskolan och hålla hög kompetens för VFU-uppdraget – det blir för många kontaktytor helt enkelt. I dag har cirka 80 procent av alla handledare gått den handledarutbildning som Högskolan i Halmstad ger, vilket visar sig göra stor skillnad för både handledning och bedömning av praktiskt yrkeskunnande.

Viktig samverkan

Övningsförskolor och övningsskolor handlar om konkret samverkan i praktiken. Att Högskolan i Halmstad är ett litet lärosäte har underlättat i arbetet.

– Samtidigt har många utmaningar hanterats under de fem år som försöksverksamheten har pågått, säger Ann-Christine Wennergren och påpekar att chefsbyten på olika nivåer och byten av programansvariga för lärarutbildningarna tillhör utmaningarna.

Text: Kristina Rörström
Bild: Kristina Rörström, Istock

Självvärderingsrapporterna

Självvärderingen av övningsförskolor och övningsskolor har pågått under 2019. De lokala VFU-ledarna har dokumenterat erfarenheter och lärdomar från skolledare, handledare, elever, vårdnadshavare och studenter. Därefter har VFU-ledarna i team analyserat materialet och tillsammans med redaktörerna skrivit olika delar i rapporterna.

Ann-Christine Wennergren har skrivit en inledande text om regeringens intentioner med försöksverksamheten och om Halmstadsmodellen. Den andra delen består av vardera åtta fallbeskrivningar från förskolor och skolor.

Ann-Christine konstaterar att även VFU-verksamhet ska ske på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

– Lokala VFU-ledares erfarenheter av VFU på övningsförskolor och övningsskolor kan aldrig prövas och beprövas om de inte dokumenteras och kommuniceras till andra i text. I fallbeskrivningarna har de lokala VFU-ledarna varit medförfattare genom att analysera data och delge erfarenheter.

Den samverkan som präglar VFU-arbetet speglas också i självvärderingsrapporterna.

–Rapporterna har 24 respektive 36 medförfattare. De är skrivna i den anda som hela projektverksamheten bygger på, det vill säga tillsammans. Den här typen av medförfattarskap där allas autentiska röster får höras är ganska ovanlig, säger Ann-Christine Wennergren.

Tre nationella rapporter 2017–2020

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har genomfört tre utvärderingar av försöksverksamheten i Sverige. 15 av 27 lärosätten fick medel av regeringen för att delta i försöksverksamhet. Ann-Christine Wennergren har på uppdrag av UKÄ även medverkat i UKÄ:s utvärderingar. En nationell slutsats är att det inte finns någon väg tillbaka till traditionell VFU.

Halmstadsmodellen står sig väl i relation till modeller vid många andra lärosäten.

Tre rapporter

2017

Uppföljning och utvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar. Delrapport. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019

Övningsskolor och övningsförskolor. Fallstudie inom lärar- och förskollärarutbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020

Utvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor inom lärarutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Slutrapport av ett regeringsuppdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt