Sök

Åtta utbildningar utvärderade

Under våren har åtta av Högskolans utbildningsprogram utvärderats. Detta var andra gången som Högskolan utvärderade program i egen regi, där syftet är att utveckla både programmen och Högskolans system för kvalitet och uppföljning. Av årets utvärderade program bedöms tre ha hög kvalitet, fyra hög kvalitet med förbehåll och ett ifrågasatt kvalitet.

”Inte minst vill jag tacka studenterna! Deras engagemang, kunskaper och synpunkter är avgörande i arbetet med att utveckla kvaliteten i våra utbildningar.”

Malin Hallén, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden

Även i år har utvärderingarna genomförts enligt de riktlinjer som beslutades om för två år sedan, med vissa justeringar baserat på lärdomar från förra årets utvärderingsomgång. Bland annat har en mellannivå införts, hög kvalitet med förbehåll, så att det nu finns tre nivåer: hög kvalitet, hög kvalitet med förbehåll samt ifrågasatt kvalitet. Det är samma bedömningsnivåer som Universitetskanslersämbetet använder i sina bedömningar.

Omdömen i 2020 års utvärdering

Hög kvalitet

  • Affärssystemprogrammet
  • Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap
  • Masterprogram i informationsteknologi

Hög kvalitet med förbehåll

  • Masterprogram i hälsa och livsstil
  • Masterprogram i inbyggda och intelligenta system
  • Masterprogram i industriell organisation och innovation
  • Utvecklingsingenjörsprogrammet

Ifrågasatt kvalitet

  • Magisterprogram i nordisk välfärd

– Vi har också lagt till en extra möjlighet för akademierna att ta del av utvärderingsrapporterna innan beslut om omdöme fattades. Likaså påbörjade vi reflektionen kring årets process tidigt, redan medan utvärderingen pågick, säger Malin Hallén, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden, FUN.

Varje utbildning har utvärderats av ett internt utskott, ett för varje program, som har bedömt utbildningen utifrån dels en bedömningsmatris, dels en rapport från externa experter knutna till utskotten, två per utskott.

Fem glada sommarklädda personer står framför en entré och pratar med varandra. I förgrunden finns träd och buskar. Foto

– De externa experterna har specifik kunskap om respektive område och typ av utbildning som utvärderades av det utskott som de var knutna till. Experterna har ett särskilt uppdrag att bedöma kunskapsområde, måluppfyllelse och forskningsanknytning och de har gjort ”digitala” platsbesök och pratat med studenter på programmet, lärare och arbetslivsrepresentanter, förklarar Malin Hallén.

Utvecklingsarbete inlett

Ett utvecklingsarbete har nu inletts på akademierna baserat på omdömet för respektive utvärderat program. För alla utbildningar, oavsett omdöme, hanteras utvecklingsområden inom ramen för den årliga uppföljningen. För utbildningar som fick omdömet hög kvalitet med förbehåll ska återkoppling på hur brister har hanterats göras till FUN senast vid nämndens första sammanträde år 2022.

– För utbildningar som fick omdömet ifrågasatt kvalitet gäller att berörd akademi inom tre månader, alltså senast den 26 oktober i år, ska, baserat på utvärderingsrapporten, ha analyserat och föreslå huruvida utbildningen ska utvecklas eller avvecklas, säger Malin Hallén.

– Utvärderingarna är ett mycket bra redskap för utveckling och förbättring av våra utbildningar. Vi är medvetna om de brister som utvärderingen påvisar och det pågår sedan tidigare revidering av magisterprogrammet i nordisk välfärd. Utbildningen är viktig inte minst för vår internationella samverkan men vi behöver förstärka det nordiska perspektivet, se över kurslitteraturen och tydliggöra progressionen, säger Lena-Karin Erlandsson, akademichef på Akademin för hälsa och välfärd som ansvarar för magisterprogrammet.

Stort och brett engagemang

Detta är den andra utvärderingen som Högskolan har genomfört i egen regi, ett omfattande arbete som förutom att utvärdera utbildningarna hjälper Högskolan att utveckla sitt system för kvalitet och uppföljning. Hela processen inleds med att programkollegierna gör självvärderingar som är det huvudsakliga underlaget i bedömningen.

Vid sidan av akademiernas arbete med att utveckla utbildningsprogrammen och hantera eventuella brister, fortsätter utvärderingen av utvärderingsprocessen i sig för att ytterligare utveckla rutinerna utifrån erfarenheter från årets omgång. Alla lärdomar från både denna och förra årets omgång tas tillvara i det fortsatta utvecklingsarbetet inför nästa års utvärdering.

– Vi har redan gjort en första reflektion under processens gång, och ska nu inhämta synpunkter från alla interna och externa medverkande kring vad som har fungerat bra och vad som behöver utvecklas. Det ska i sin tur mynna ut i eventuell revidering av riktlinjer samt förberedelser inför nästa års utvärderingsomgång. Det är en lärande process och vi utvecklar och anpassar arbetet allt eftersom, säger Malin Hallén som vill tacka alla inblandade för engagemang och gediget arbete med utvärderingarna:

– Inte minst vill jag tacka studenterna! Deras engagemang, kunskaper och synpunkter är avgörande i arbetet med att utveckla kvaliteten i våra utbildningar. Deras erfarenheter hjälper oss att förstå genom att de kan konkretisera det som beskrivs i olika underlag, exempelvis hur man konkret arbetar med studentinflytande och hur resultat från kursvärderingar tas tillvara och kommuniceras.

– Högskolans utvärderingsprocess ger en konkretisering av vad som är bra och också vad som behöver utvecklas i programmen. Det är värdefullt och ger tyngd åt processen att den inkluderar, förutom Högskolans lärare, även studenter och externa experter. Magisterprogrammet i nordisk välfärd är ett möjligt första steg till forskarutbildningen i hälsa och livsstil. Det är därför viktigt att dessa program är synkroniserade och utvärderingen har visat på brister som behöver stärkas så att utbildningarnas innehåll och genomförande stämmer bättre överens. Det arbete som nu görs engagerar en bred grupp lärare och forskare inom akademin, säger Lena-Karin Erlandsson.

Utvärderas vart sjätte år

Åtta interna utskott bildades – ett till varje program – i januari i år för att hantera utvärderingarna av utbildningarna. Varje utskott leddes av en ledamot i FUN. Akademierna nominerade ledamöter, en per utbildning från aktuell akademi, och alla utskott har haft en studentrepresentant, en handläggare samt två externa experter. De nu genomförda programutvärderingarna är en del av Högskolans kvalitetssystem. Vart sjätte år ska utbildningar utvärderas enligt en utvärderingscykel.

Text: Lena Lundén

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt