Sök

1 000 nya studentbostäder behövs de närmaste åren

En studie av bostadssituationen som Högskolan i Halmstad har låtit konsultfirman Sweco göra visar att bristen på studentbostäder har ökat stadigt sedan 2013, och kommer att fortsätta att öka om inget görs åt situationen. Minst 1 000 nya studentbostäder behövs för att möta den brist som finns och som kan fortsätta att öka när Högskolan får fler studenter.

”Boendesituationen för studenter är tuff på de flesta studieorter, men i Halmstad är den orimligt tuff. ”

Timmie Hansson, kårordförande 

Högskolestyrelsen tog del av förstudien vid sitt septembermöte och slog fast att tillgången på studentbostäder är en ödesfråga för Högskolan.

Högskolestyrelsen ser med oro på bostadsfrågan

– Högskolestyrelsen har i flera år sett med oro på bostadssituationen och den här förstudien visar nu svart på vitt hur situationen ser ut, utifrån en bred analys av data om både studenter och bostadstillgång. Om Högskolan ska kunna fortsätta att växa och attrahera fler studenter är tillgången på studentbostäder en förutsättning. Vi vill inte behöva se att Halmstad tappar i popularitet och att studenter avstår från en plats för att de inte kan hitta bostad, säger högskolestyrelsens ordförande Harald Castler.

Bild på två unga studenter som sitter på huk och ritar hus i sanden. Fotografi

En egen studenbostad är en bristvara i Halmstad.

Förstudie med brett faktaunderlag

Behovet av fler studentbostäder är ingen nyhet. Halmstad är sedan 2017 ”rödlistad” av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), som varje år mäter tillgången på bostäder i olika studentstäder, och Halmstad studentkår har drivit bostadsfrågan i många år tillsammans med Högskolan. Den förstudie som Högskolan nu har låtit Sweco göra syftar till att ta fram ett bredare faktabaserat underlag kring hur många studentbostäder som finns, hur behovet ser ut kopplat till mängden studenter och varifrån de kommer, samt jämföra situationen med andra medelstora städer med universitet eller högskola.

Bostadsbristen ökar 

I dag finns det cirka 1 200 studentbostäder i Halmstad. Behovet uppskattas vara drygt det dubbla, närmare 2 500 bostäder (baserat på data om nyregistrerade studenter, varifrån de kommer, samt på kötid för det befintliga beståndet). Med ett annat mått mätt är det i dag cirka 200 studentlägenheter som blir lediga per år, medan det skulle behövas att cirka 400 blir lediga/tillgängliga per år.

Sweco konstaterar också i sin rapport att gapet mellan antalet tillgängliga bostäder och antalet studenter har vuxit stadigt sedan 2014 i takt med att antalet nyregistrerade studenter vid Högskolan stadigt har ökat för varje hösttermin (se figur nedan).

Stapeldiagram över hur studentbostadssituationen har försämrats i Halmstad, men förbättrats i andra studentstäder. Illustration

Antal studentbostäder i relation till antal registrerade studenter, höstterminen 2014 till höstterminen 2018. Antal registrerade studenter (UKÄ, 2020), antal studentbostäder (SCB). Källa: Sweco

Bostadsbeståndet har inte alls ökat i samma takt som mängden studenter. Med en fortsatt förväntad ökning av studenter bedömer nu Högskolan och studentkåren baserat på förstudiens underlag att det behövs minst 200 nya studentbostäder om året i 5 år framöver för att tillgodose behovet, det vill säga cirka 1 000 bostäder på 5 år.

Tuff bostadssituation för många studenter

Timmie Hansson är ordförande för Halmstad studentkår som varje år får otaliga frågor från nya studenter som ber om hjälp att hitta bostad.

– Jag har mött studenter som pendlar med tåg från Borås, som sover på en klasskamrats soffa, och faktiskt också studenter som har valt att hoppa av för att de inte har funnit någonstans att bo. Boendesituationen för studenter är tuff på de flesta studieorter, men i Halmstad är den orimligt tuff. Halmstad måste ha ett större engagemang i bostadsfrågan om man vill vara en bra studentstad, säger Timmie Hansson.

Bostadssituationen för studenter hänger också ihop med övriga bostadsmarknaden i Halmstad, där bristen på små lägenheter påverkar både studenter och andra bostadssökande. Exempelvis blir cirka 200 enrumslägenheter lediga varje år, medan behovet skulle vara cirka 1 500 (ett uppskattat behov baserat på kötid hos det kommunala fastighetsbolaget HFAB som har cirka 50 procent av hyresmarknaden). Den bristen påverkar både dem som är studenter och dem som går ut Högskolan och behöver annat boende i Halmstad.

Andra städer lyckas förbättra

Förstudien tittar också på bostadssituationen i andra jämförbara studentstäder, och konstaterar att medan Halmstad och några orter till har en negativ trend över tiden när det gäller tillgången till bostäder, finns det andra städer som har lyckats bryta en negativ trend genom att främja och låta bygga fler bostäder. Ett av de förslag som förstudien lämnar är just att närmare studera vad till exempel Gävle har gjort för att förbättra bostadssituationen.

– I andra städer som Borås, Gävle och Umeå finns samarbeten mellan kommun, högskola och studentkår i syfte att utveckla och förbättra boendesituationen. I Borås planeras nu 300 bostäder tack vare samarbetet. Vi borde kunna göra detta i Halmstad också, konstaterar kårordförande Timmie Hansson.

Text: Selma Sedelius
Bild: Anders Sällström och Sweco

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt