Sök

Ett tillgängligare språk för de flesta

För 19:e året uppmärksammade Högskolan i Halmstad tillsammans med Halmstads kommun i går den internationella funktionshinderdagen. Årets tema, ”Tillgängligt språk för alla – finns det?”, konstaterade arrangörerna vara viktigare än någonsin. Något som professor Åsa Wengelin tog fasta på i sin föreläsning. Dessutom delade Halmstads kommun ut stipendier på totalt 30 000 kronor för examensarbeten med inriktning funktionshinder.

”Pandemin har visat att vi är ett informations- och kommunikationssamhälle, men ändå möter väldigt många hinder när det gäller att läsa exempelvis en nyhetstext i en tidning. Därför är ett tillgängligt språk i skriftlig form oerhört viktigt.”

Åsa Wengelin, professor i svenska

På det digitala evenemanget öppnade Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap på Högskolan i Halmstad, med att konstatera att årets tema har en tydlig koppling till pandemin. Det finns funktionsnedsättningar som gör att det är svårt för en del personer att ta till sig skriftlig information, såsom situationen mestadels har varit sedan mars. Pandemin har också gjort att många som är i riskgrupp har blivit isolerade och att daglig verksamhet har stängt. Då behövs ett språk som är tillgängligt för alla för att kunna tillgodose sig information.

Två ritade huvuden med en linje som illustrerar kommunikation. Illustration.

Årets tema för internationella funktionshinderdagen, ”Tillgängligt språk för alla – finns det? Om kommunikation och funktionshinder”, lockade många åhörare till det digitala evenemanget.

Dagens föreläsare var Åsa Wengelin, professor i svenska vid Göteborgs universitet, och hon poängterade även att det inte bara är en demokratisk rättighet att kunna förstå myndighetsinformation. Detsamma gäller kultur, att kunna ta till sig och förstå kulturupplevelser har alla rätt till.

Mer tillgängligt språk för de allra flesta

Åsa Wengelin lyfte att kommunikation är makt.

– Pandemin har visat att vi är ett informations- och kommunikationssamhälle, men ändå möter väldigt många hinder när det gäller att läsa exempelvis en nyhetstext i en tidning. Därför är ett tillgängligt språk i skriftlig form oerhört viktigt.

Under föreläsningen drog Åsa Wengelin upp olika exempel på texter och ord tagna ut sitt sammanhang som åhörarna skulle försöka förstå.

– Ett tillgängligt språk i skrift handlar inte bara om att orden ska vara lätta, det handlar också om vad vi förväntar oss och vad vi vet i förväg, sa Åsa Wengelin.

Porträtt av kvinna som ler. Foto.

Åsa Wengelin är professor i handikappvetenskap och föreläste på internationella funktionshinderdagen om tillgängligt språk för alla.

Det viktigaste som Åsa Wengelin ville förmedla från föreläsningen var att det kanske inte finns ett tillgängligt språk för alla, men ett tillgängligare språk för de allra flesta finns. Det handlar dock inte bara om ord och meningar, utan man måste tänka på att mottagarna av orden är olika.

– Vi kan skapa ett tillgängligt språk genom att hjälpa till med tydlig förkunskap och övergångar till innehållet med hjälp av exempelvis ingresser och rubriker. Vi får inte heller glömma de tekniska anpassningarna som går att använda sig av vid skrivet språk, menar Åsa Wengelin, och avslutade sin föreläsning med att konstatera:

– Det är ju lätt för mig att säga hur man ska göra, men jag vet om att det tyvärr inte är så lätt att utföra.

Stipendieutdelning

Varje år sedan 2001 har Halmstads kommun delat ut stipendier till studenter på Högskolan i Halmstad för examensarbeten med inriktning funktionshinder. I år delades fyra stipendier ut av kommunfullmäktiges ordförande Andreas Bergman.

– Det är fantastiskt kul att få vara med under den här virtuella eftermiddagen. Halmstads kommun är stolta över Högskolan för den utbildning och forskning som bedrivs, över att studenter fyller staden med liv och rörelse och genom att förvärva kunskap bidrar till samhället, sa Andreas Bergman.

En av stipendiaterna var Ulrika Broddstedt, som har skrivit sin uppsats om vuxnas synsätt på dövblindas barns kommunikation.

– Under pandemin kan många känna igen sig i känslan av att vara isolerad. Dövblindhet innebär verkligen en isolering och kommunikativa utmaningar, som jag skriver om i min uppsats, sa Ulrika Broddstedt när hon tog emot stipendiet virtuellt från Andreas Bergman.

“Designing tools for participation – A (norm-creative) method for co-constructing personas with children with disabilities” av Britta Teleman

Britta Teleman, som har läst Masterprogrammet i hälsa och livsstil, tilldelas ett stipendium från Halmstads kommun om 8 000 kronor. Stipendienämndens motivering lyder:

Att främja delaktigheten är centralt inom funktionshinderområdet. I en tid av digitalisering finns möjligheter att stödja och underlätta kommunikationen för barn med funktionsnedsättningar och Britta Telemans väl genomarbetade uppsats bidrar till utvecklandet av digitala verktyg som ökar barnens möjligheter att komma till tals. Uppsatsens inkluderande metod genererar dessutom värdefulla kunskaper som bidrar till det konkreta delaktighetsarbetet.

Läs Britta Telemans uppsats i DiVA Länk till annan webbplats.

”Personalens makt: Om självbestämmande och integritet i gruppbostäder” av Catrin Karlsson

Catrin Karlsson, som har läst Magisterprogrammet i handikappvetenskap, tilldelas ett stipendium från Halmstads kommun om 8 000 kronor. Stipendienämndens motivering lyder:

Ungefär 30 000 personer med funktionsnedsättning bor idag i gruppbostad och de är dagligen beroende av samspelet med personal för ett gott liv. I uppsatsen analyserar Karlsson gruppbostadspersonalens arbete, särskilt i relation till mat och sexualitet, med fokus på självbestämmande, stöd och makt. Genom att lyfta fram personalens reflekterande förhållningssätt och deras värderingars betydelse i relationerna till de boende, visar uppsatsen på vikten av medvetenhet om balansgång mellan hjälp och makt i arbetet. Karlssons arbete bidrar med betydelsefulla kunskaper som har implikationer för praktiken och den ständigt pågående diskussionen om makt, självbestämmande och integritet.

Läs Catrin Karlssons uppsats i DiVA Länk till annan webbplats.

”Att kunna göra sin röst hörd – En fallstudie om vuxnas synsätt på dövblindas barns kommunikation” av Ulrika Broddstedt

Ulrika Broddstedt, som har läst Magisterprogrammet i handikappvetenskap, tilldelas ett stipendium från Halmstads kommun om 8 000 kronor. Stipendienämndens motivering lyder:

För många personer med funktionsnedsättning är en fungerande kommunikation helt avgörande för att kunna göra sin röst hörd och därmed ett gott liv. För de som lever med dövblindhet är kroppsliga uttryckssätt mycket väsentliga och därmed blir kommunikationskunskap och kompetens hos omgivningen avgörande. I uppsatsen analyseras personals erfarenheter och synsätt på möjligheter och svårigheter i kommunikation med dövblinda barn. Temat är synnerligen angeläget, men också komplicerat, och Broddstedt förmedlar nyanserande resultat som tveklöst bidrar till ökade kunskaper till nytta för såväl praktik som akademi.

Läs Ulrika Broddstedts uppsats i DiVA Länk till annan webbplats.

”Yrkesrollens balansgång mellan relation och arbetsrätt. En kvalitativ intervjustudie inom personlig assistans, inspirerad av grundad teori” av Stina Jakobsson och Tina Westman.

Stina Jacobsson och Tina Westman, som har läst kandidatprogrammet Organisering och ledning av arbete och välfärd – inriktning socialt arbete, tilldelas ett stipendium från Halmstads kommun om 3 000 kronor vardera. Stipendienämndens motivering lyder:

I en välskriven och genomarbetad uppsats belyses och analyseras ett fortfarande relativt nytt yrke, personlig assistent, och relationen mellan de behov och förväntningar som assistansmottagaren har och de arbetsrättsliga aspekterna. Att arbeta som personlig assistent kan innebära ett flertal utmaningar vilket understryker behovet av ett tydligt och aktivt arbetsgivaransvar. Uppsatsen tillför viktig kunskap till ett angeläget område och har stor relevans för en stärkt medvetenhet om förutsättningarna för en väl fungerande personlig assistans.

Läs Stina Jacobssons och Tina Westmans uppsats i DiVA Länk till annan webbplats.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt