Sök

Beslut om program med ifrågasatt kvalitet

Under första halvan av 2019 genomförde Högskolan, för första gången i egen regi, utvärderingar av utbildningsprogram. Av de sju program som då utvärderades bedömdes Civilekonomprogrammet och Internationella marknadsföringsprogrammet ha ifrågasatt kvalitet. Efter ett utvecklingsarbete har nu ett av dessa fått omdömet hög kvalitet, medan arbetet med att utveckla kvaliteten måste fortsätta på ett av programmen.

”Utvecklingsarbetet kommer att bedrivas parallellt med ordinarie undervisningsverksamhet och här ser vi också studenternas medverkan och engagemang som centrala delar i den fortsatta processen. Vi är måna om att våra studenter får den utbildning som de har rätt till och att vi utifrån formella kriterier kan säkerställa att den håller hög kvalitet.”

Malin Hallén, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden.

I enlighet med Högskolans kvalitetssystem har programmen genomgått ett omfattande utvecklingsarbete sedan utvärderingen. Som en följd av detta bedömer nu forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) att Civilekonomprogrammet har hög kvalitet. Internationella marknadsföringsprogrammets kvalitet är däremot fortfarande ifrågasatt, varför FUN rekommenderar rektor att besluta om att pausa antagningen av nya studenter till programmet till höstterminen år 2021. Under tiden kommer ytterligare förbättringsarbete att göras, och förhoppningen är att programmet därefter kommer att uppnå kriterierna för hög kvalitet.

– FUN:s utvärderingar med externa bedömare är en viktig del i Högskolans kvalitetssystem. Utvärderingarna genomförs utifrån samma utgångspunkter för utbildningskvalitet som Universitetskanslersämbetets (UKÄ) tidigare utbildningsutvärderingar. Nu har ansvaret för att genomföra de här utvärderingarna lagts på lärosätena själva och UKÄ granskar i stället att vi har ett kvalitetssäkringssystem som håller hög kvalitet. Därför är det viktigt att vi som lärosäte förmår att ta ansvar för att genomföra utvärderingar och säkerställa att våra studenter får en utbildning av hög kvalitet, säger Pernilla Nilsson, prorektor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor.

Tid för utveckling

Under den period då programmets antagning är pausad kommer ämnesgruppen, tillsammans med Akademin för företagande, innovation och hållbarhet, som ansvarar för Internationella marknadsföringsprogrammet, och Högskolans olika stödfunktioner, att fortsätta arbetet med att förbättra utbildningen. Eftersom inga nya studenter antas får programmets lärare mer tid för utvecklingsarbetet.

– Den vidare utvecklingen av Internationella marknadsföringsprogrammet är prioriterad för Akademin för företagande, innovation och hållbarhet. Vi kommer att sätta av både tid och resurser för arbetet, och vi tror att det kommer att resultera i ett program med riktigt hög kvalitet, säger akademichef Catherine Legrand.

Befintliga studenter påverkas inte

De studenter som i dag läser Internationella marknadsföringsprogrammet kommer inte att påverkas av att programmet pausar antagningen av nya studenter.

– Utvecklingsarbetet kommer att bedrivas parallellt med ordinarie undervisningsverksamhet och här ser vi också studenternas medverkan och engagemang som centrala delar i den fortsatta processen. Vi är måna om att våra studenter får den utbildning som de har rätt till och att vi utifrån formella kriterier kan säkerställa att den håller hög kvalitet, säger Malin Hallén, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden.

Text: Christa Amnell

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt